LEINANI SHAK YO­SAI­TIS

National Geographic Romania - - Noiembrie - FO­TO­GRA­FII DIN CO­MU­NI­TA­TE

CI­NE

Leinani Shak Yo­sai­tis, fos­tă lu­cră­toa­re în in­dus­tria pe­tro­li­e­ră de­veni­tă fo­to­gra­fă, sta­bi­li­tă în Las Ve­gas

UN­DE

Un deal aproa­pe de cra­te­rul Ngo­ron­go­ro, în nor­dul Tan­za­ni­ei

CU CE

O ca­me­ră Ni­kon D3S cu obi­ec­tiv de 70-200mm f/2,8 și te­le­con­ver­tor de 1,7x Yo­sai­tis și-a pe­tre­cut lu­na de mi­e­re în sa­fari în Tan­za­nia și Ke­nya. Du­pă ce a ple­cat din cra­te­rul Ngo­ron­go­ro, ea și soțul ei au întâlnit o tur­mă de vreo 25 de gi­ra­fe. Până atunci, le vă­zu­se­ră mai mult păs­când prin­tre co­paci, ca­re nu le per­mi­te­au să fa­că fo­to­gra­fii cla­re. Dar gru­pul aces­ta stă­tea sub ce­rul al­bas­tru și se­nin, ca­re con­tras­ta plă­cut cu bla­na ni­si­pie a ani­ma­le­lor. Yo­sai­tis l-a ru­gat pe șo­fer să se apro­pie încet. Omul a scos ca­mi­o­ne­ta de pe drum (deși se te­mea că va in­tra cu roa­ta într-o vi­zu­i­nă de fa­co­cer) și a ori­en­tat-o cu soa­re­le în spa­te. Doi mas­cu­li de gi­ra­fă au înce­put să se ba­tă cu gâtul – o for­mă de con­frun­ta­re non-vi­o­len­tă, cu sco­pul pro­ba­bil de a sta­bi­li do­mi­nația. Yo­sai­tis a sur­prins mo­men­tul – mai puțin de o se­cun­dă – când mas­cu­lii s-au ali­niat și din ace­lași corp a pă­rut că ies do­uă ca­pe­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.