DELFINII ÎȘI IDENTIFICĂ PRIETENII FLUIERÂND

„NU­ME­LE” INDIVIDUALE ÎI AJU­TĂ SĂ ȚI­NĂ SOCOTEALA RELAȚIILOR

National Geographic Romania - - Spre Viitor - —NINA STROCHLIC

În reg­nul ani­mal, vi­e­tă­ţi­le din ace­le­ași cer­curi so­cia­le adop­tă sem­na­le so­no­re si­mi­la­re. Mul­ţi ani, cer­ce­tă­to­rii au pre­su­pus că și delfinii fac la fel. Dar Step­ha­nie King, bi­o­log la Uni­ver­si­ta­tea Wes­tern Aus­tra­lia, a înre­gis­trat pe o pe­ri­oa­dă lun­gă vo­ca­li­ză­ri­le mas­cu­li­lor de afa­lin din Shark Bay și a ob­ser­vat că fi­e­ca­re fo­lo­sea flu­i­e­ră­turi uni­ce, chiar și în gru­pu­ri­le strâns uni­te. King a de­dus într-un stu­diu re­cent că aces­te ape­luri de iden­ti­fi­ca­re sau „nu­me” îi aju­tă pe del­fini să știe ci­ne le sunt „prietenii, prietenii pri­e­te­ni­lor și con­cu­ren­ţii”, spu­ne ea. King va de­ter­mi­na, cu aju­to­rul vo­ca­li­ză­ri­lor, cum for­me­a­ză și men­ţin re­la­ţii so­cia­le individuale delfinii mas­cu­li. Ma­re par­te din mun­că i se pa­re fa­mi­lia­ră. „Exis­tă ase­mă­nări iz­bi­toa­re între so­ci­e­ta­tea uma­nă și cea a del­fi­ni­lor”, spu­ne ea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.