PULSUL PLA­NE­TEI ROȘII

National Geographic Romania - - Explorează -

MODULUL INSIGHT es­te pro­gra­mat să ajun­gă la ecua­to­rul înso­rit al lui Marte spre sfârși­tul lui noi­em­brie. Mi­si­u­nea lui: să stu­di­e­ze in­te­ri­o­rul stră­ve­chi al pla­ne­tei roșii în spe­ran­ţa de a afla câte ce­va des­pre Ter­ra. Mo­ti­vul es­te că ace­e­ași ac­ti­vi­ta­te tec­to­ni­că din ca­re s-au năs­cut lan­ţu­ri­le mun­toa­se ale Pă­mântu­lui – și con­di­ţi­i­le ca­re fac po­si­bi­lă via­ţa însăși – ne-au tran­sfor­mat ge­o­lo­gia preis­to­ri­că de-a lun­gul ere­lor. Marte, pe de altă par­te, a avut un tre­cut com­pa­ra­tiv ne­tul­bu­rat în ul­ti­me­le trei mi­liar­de de ani, pro­ba­bil pen­tru că es­te prea mi­că să pro­du­că ener­gia ne­ce­sa­ră pen­tru de­pla­sări tec­to­ni­ce ca­re să ște­ar­gă is­to­ria. Așa­dar, se poa­te să fi păs­trat in­di­cii des­pre cum s-au for­mat și cum au evo­luat pla­ne­te so­li­de ca a noas­tră.

Ali­men­ta­rea Do­uă pa­no­uri so­la­re, mari cât să ali­men­te­ze ve­hi­cu­lul te­le­co­man­dat în tim­pul unei fur­tuni de praf, se des­fac du­pă ate­ri­za­re. ÎNTRE­BĂRI ESE­NȚIA­LE Cu aju­to­rul in­stru­men­te­lorca­re mă­soa­ră ac­ti­vi­ta­tea seis­mi­că, os­ci­lați­i­le axei și căl­du­ra in­ter­nă, modulul cau­tă să afle din ce se com­pu­ne mi­e­zul pla­ne­tei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.