GATA DE LAN­SA­RE

National Geographic Romania - - Explorează -

Da­că plo­ua, coar­da din fi­bre sin­te­ti­ce ar fi de­venit alu­ne­coa­să, dar în acea di­mi­nea­ţă de sep­tem­brie era doar o ce­a­ţă uşoa­ră. Ulri­ch s-a că­ţă­rat pe un ţanc din apro­pi­e­re ca să fa­că fo­to­gra­fii, iar Si­e­grist a fă­cut câţi­va pa­şi să se încăl­ze­as­că şi să sim­tă mai bi­ne ten­si­u­nea corzii. Pri­mul pas e şi cel mai ris­cant: da­că se întâmplă să cazi la înce­put, ajun­gi prea aproa­pe de fa­ţa stâncii. „Du­pă trei pa­şi tre­bu­ie să te re­la­xe­zi, alt­fel ner­vo­zi­ta­tea ta se tran­smi­te în coar­dă”, spu­ne Si­e­grist. „Da­că mer­ge o da­tă, atunci e des­tul de sim­plu.”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.