CA­ZURI DE HIV

National Geographic Romania - - Noiembrie -

Ca­zu­ri­le de HIV ris­că să cre­as­că oda­tă cu po­pu­lația afri­ca­nă da­că nu con­so­li­dăm pre­venția. Unul din exem­ple­le de suc­ces es­te Zim­bab­we, un­de efor­tu­ri­le au re­dus dras­tic ra­ta in­fec­tă­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.