RUSIA

National Geographic Romania - - Sumar -

Gus­tu­ri­le și am­ploa­rea bu­că­tă­ri­ei ru­sești.

Ley­la Son­kuş cu­le­ge stru­guri pe Câmpia Har­ran din su­dul Tur­ci­ei, nu de­par­te de gra­nița si­ria­nă. Iri­ga­rea câmpi­ei Har­ran es­te con­si­de­ra­tă prin­tre suc­ce­se­le proi­ec­tu­lui, dar oa­me­nii din Si­ria şi Irak se plâng că ba­ra­je­le Tur­ci­ei ame­ni­nță de­bi­te­le flu­vi­i­lor Eu­frat şi Ti­gru, pu­nând în pe­ri­col fer­me­le şi fur­ni­za­rea de apă po­ta­bi­lă. Aflat în mi­si­u­ne pen­tru acest ar­ti­col, fo­to­gra­ful fran­cez Mat­hias De­par­don a fost ares­tat de po­liția tur­că şi închis timp de 32 de zi­le. Nu a fost acu­zat ofi­cial şi nu i s-a ofe­rit ni­ci­un mo­tiv pen­tru eli­be­ra­rea lui în ce­le din ur­mă. De­şi De­par­don lo­cu­i­se în Tur­cia timp de cinci ani, i s-a in­ter­zis să in­tre în ța­ră cel puțin 12 luni. Înain­te de ares­ta­re, el fo­to­gra­fia­se pes­te o su­tă de ro­le de film – toa­te au fost re­cu­pe­ra­te şi tri­mi­se la Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.