MA­LAY­SIA

National Geographic Romania - - DECEMBRIE - FO­TO: PASCAL MAITRE

Un ex­ca­va­tor apu­că ci­or­chi­nii de fruc­te de pal­mi­er pen­tru a-i încăr­ca pe o ban­dă tran­spor­toa­re, ca­re îi va du­ce la un apa­rat de tra­ta­re cu aburi. Pro­du­cția de ulei de pal­mi­er es­te mult mai me­ca­ni­za­tă în

Asia de­cât în Afri­ca. Ace­as­tă fa­bri­că ma­lay­sia­nă din sta­tul Pe­rak poa­te pre­lu­cra 40 de to­ne de fruc­te pe oră, ca­re vor da 2 to­ne de ulei brut de pal­mi­er. Fun­cți­o­nea­ză 24 de ore pe zi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.