BO­LOR­TSET­SEG MIN­JIN

National Geographic Romania - - EXPLOREAZĂ - TEXT: RACHEL HARTIGAN SHEA

Adu­ce fo­si­le­le de di­no­zauri aca­să

În Go­bi, fo­si­le­le de di­no­zaur exis­tă din be­lșug. Cer­ce­tă­to­rii au des­co­pe­rit 76 de ge­nuri de di­no­zauri – o șep­ti­me din ce­le cu­nos­cu­te de ști­i­nță – în deșer­tul mon­gol. To­tuși, puțini mon­go­li sunt co­nști­e­nți de aces­te co­mori. „Fo­si­le­le pă­ră­sesc ța­ra și cu­noaște­rea ple­a­că oda­tă cu ele”, spu­ne pa­le­on­to­lo­ga Bo­lor­tset­seg Min­jin. Bo­lor­tset­seg s-a ală­tu­rat pri­mei ei ex­ca­vații în ca­li­ta­te de bu­că­tă­re­a­să, chiar da­că avea un mas­te­rat și spri­ji­nul ta­tă­lui ei, Min­jin Chu­luun, unul din­tre pri­mii pa­le­on­to­lo­gi din Mon­go­lia. Dar a reușit să evi­te pre­gă­ti­rea me­se­lor pen­tru a cău­ta fo­si­le – cu atâta suc­ces încât a fost in­vi­ta­tă să se înscrie într-un pro­gram de doc­to­rat al Mu­zeu­lui Ame­ri­can de Is­to­rie Na­tu­ra­lă și al Ci­ty Uni­ver­si­ty din New York.

Du­pă obți­ne­rea di­plo­mei, Bo­lor­tset­seg nu a vrut să se întoar­că într-un loc un­de oa­me­nii de ști­i­nță nu erau prețu­iți – de­cât da­că pu­tea schim­ba acest lu­cru.

A de­cis să îi aju­te pe con­ce­tățe­nii ei mon­go­li să învețe des­pre pa­tri­mo­ni­ul lor na­tu­ral și să lup­te pen­tru protejarea lui, înfi­i­nțând Insti­tu­tul pen­tru Stu­di­e­rea Di­no­zau­ri­lor din Mon­go­lia. La înce­put, insti­tu­tul era doar un nu­me; acum tri­mi­te prin ța­ră o ex­po­ziție mo­bi­lă de di­no­zauri. Bo­lor­tset­seg – ex­plo­ra­tor în de­veni­re al Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic – lu­cre­a­ză la cre­a­rea a șap­te mu­zee per­ma­nen­te, câte unul în fi­e­ca­re re­gi­u­ne fo­si­li­fe­ră. Ea a aju­tat și la re­pa­tri­e­rea a pes­te 30 de fo­si­le de im­por­ta­nță ști­i­nți­fi­că: „Răs­tur­nând pro­ce­sul de scoa­te­re a fo­si­le­lor din ța­ră, vom re­a­du­ce și cu­noaște­rea.”

FO­TO: REBECCA HALE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.