Vi­i­to­rul me­di­ci­nei

Me­reu pre­zen­te în viața pa­ci­en­tu­lui și hi­per­co­nec­ta­te, tra­ta­men­te­le hi­gh-te­ch ale vi­i­to­ru­lui se vor axa pe me­nți­ne­rea unei stări de bi­ne a între­gu­lui or­ga­nism și pe pre­venție.

National Geographic Romania - - Sumar - TEXT: DANIEL KRAFT

În avan­gar­da ser­vi­ci­i­lor de sănătate uma­nă, cer­ce­tă­to­rii mo­di­fi­că ge­ne pen­tru a crea me­di­ca­men­te de pre­ci­zie, iar un corp do­nat pen­tru ști­i­nță de­vi­ne un ca­da­vru vir­tual ho­lo­gra­fic. În pa­ra­lel, o no­uă ge­ne­rație adop­tă re­me­dii din Chi­na an­ti­că, iar Sta­te­le Uni­te anu­nță una din­tre ce­le mai ri­di­ca­te ra­te de de­ces din cau­ze le­ga­te de sar­ci­nă din toa­te ță­ri­le dez­vol­ta­te. Un­de se va ajun­ge?

PROSTETICE BIONICE

Ide­ea de ochi bi­o­nic su­nă a sci­en­ce-fic­ti­on, dar pro­to­ti­pul din ima­gi­ne a fost cre­at de o im­pri­man­tă 3D într-o oră, ce­ea ce adu­ce mult mai aproa­pe de re­a­li­ta­te po­si­bi­li­ta­tea unui or­gan pros­te­tic ca­re să și va­dă. —MAI MULT LA PA­GI­NA 15

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.