Ca­da­vrul fă­ră moar­te

National Geographic Romania - - Sumar - TEXT: CATHY NEWMAN FOTO: LYNN JOHNSON

O fe­meie în vârstă și-a do­nat cor­pul pen­tru proi­ec­tul am­biți­os al unui cer­ce­tă­tor. El l-a con­ge­lat, l-a tăiat în 27.000 de fe­lii și l-a fo­to­gra­fiat. A re­zul­tat un ca­da­vru vir­tual pe ca­re stu­de­nții la me­di­ci­nă pot învăța cum a fost ea al­că­tu­i­tă când trăia.

SUSAN POTTER ȘI-A DO­NAT COR­PUL ȘTIINȚEI. A FOST ÎNGHEȚAT, TĂIAT ÎN 27.000 DE FE­LII ȘI FO­TO­GRA­FIAT. RE­ZUL­TA­TUL: UN CA­DA­VRU VIR­TUAL CA­RE LE VA VORBI DE DINCOLO DE MORMÂNT STU­DE­NȚI­LOR LA ME­DI­CI­NĂ.

Susan Potter știa în ce­le mai mici și mai groaz­ni­ce de­ta­lii ce avea să se întâmple cu tru­pul ei du­pă moar­te.

În ul­ti­mii 15 ani de viață, Potter a avut me­reu cu ea un card pe ca­re scria: „E do­ri­nța mea să îmi fie fo­lo­sit cor­pul în sco­puri si­mi­la­re cu ce­le ale proi­ec­tu­lui Vi­si­ble Hu­man, anu­me ge­ne­ra­rea de ima­gini fo­to­gra­fi­ce dis­po­ni­bi­le pe in­ter­net pen­tru edu­cație me­di­ca­lă […] În caz de de­ces […] a se anu­nța dr. Vic­tor M. Spit­zer […] Tru­pul tre­bu­ie tran­smis într-un in­ter­val ma­xim de 4 ore.”

Potter știa pen­tru că vi­zi­ta­se sa­la un­de avea să îi fie dus ca­da­vrul, vă­zu­se mași­ni­le ca­re ave­au să îi se­cți­o­ne­ze țe­su­tu­ri­le pen­tru sca­na­re în stra­turi su­bțiri ca foaia de hârtie și îl au­zi­se ex­pli­când pro­ce­sul pe Spit­zer, di­rec­to­rul Cen­tru­lui pen­tru Si­mu­la­re Uma­nă al Cam­pu­su­lui Me­di­cal Anschutz de la Uni­ver­si­ta­tea Co­lo­ra­do, cu mai bi­ne de un de­ce­niu înain­te să moa­ră. Nu Spit­zer s-a ofe­rit să îi ara­te sa­la; Potter a vrut.

I-a spus că do­rea să va­dă aba­to­rul, adi­că Sa­la NG 004 din clă­di­rea Fit­zsi­mons, fost spi­tal mi­li­tar din cam­pu­sul Fa­cul­tății de Me­di­ci­nă a Uni­ver­si­tății Co­lo­ra­do, aproa­pe de Den­ver. „Nu îmi do­nez cor­pul de­cât du­pă ce fa­cem un tur de la un cap la altul.”

„Po­ves­tea ace­as­ta e des­pre moar­te”, mi-a spus Vic Spit­zer în martie 2004,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.