Ochi bi­o­nici cât ai cli­pi

National Geographic Romania - - Medicina - —RACHEL HARTIGAN SHEA

Con­stru­i­rea unui ochi bi­o­nic pre­su­pu­ne mul­te di­fi­cul­tăți, dar se pa­re că cer­ce­tă­to­rii au re­zol­vat una: au im­pri­mat cu teh­no­lo­gie 3D o se­rie de fo­to­re­cep­tori pe un obi­ect de sti­clă în for­mă de ochi. Par­ti­cu­le­le de ar­gint fo­lo­si­te drept „cer­nea­lă” au ră­mas la lo­cul lor, deși su­pra­fața era cur­bă, iar fo­to­di­o­de­le au tran­sfor­mat lu­mi­na în elec­tri­ci­ta­te cu o efi­ci­e­nță de 25%. Pa­sul ur­mă­tor: mai mu­lți fo­to­re­cep­tori și o su­pra­față mai moa­le pen­tru un im­plant mai con­for­ta­bil.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.