Te­ra­pie-ful­ger pen­tru crei­er

National Geographic Romania - - Medicina - —PATRICIA EDMONDS

Apli­cați­i­le elec­tri­ci­tății în me­di­ci­nă au fă­cut pro­gre­se mari de la pri­mul re­gu­la­tor car­diac. Elec­tro­zii im­plan­tați, vi­zi­bi­li în ace­as­tă ra­di­o­gra­fie, tran­smit im­pul­suri elec­tri­ce nu­mi­te sti­mu­la­re ce­re­bra­lă pro­fun­dă (SCP). Aces­te „re­gu­la­toa­re ce­re­bra­le” au tra­tat efi­ci­ent afe­cți­uni ca tul­bu­ra­rea ob­se­siv-com­pul­si­vă și boa­la Par­kin­son, iar acum se tes­te­a­ză pe pa­ci­e­nții cu Alzhei­mer în încer­ca­rea de a le ame­li­o­ra con­cen­tra­rea, me­mo­ria și dis­cer­nă­mântul. Un stu­diu de la cli­ni­ca Cle­ve­land, ca­re a apli­cat SCP în re­cu­pe­ra­rea du­pă un atac ce­re­bral, a dat re­zul­ta­te pro­miță­toa­re. Pa­ci­en­ta ră­mă­se­se pa­ra­li­za­tă pe par­tea stângă în 2015, du­pă un ac­ci­dent vas­cu­lar, dar du­pă luni de te­ra­pie fi­zi­că și SCP, prin­de min­gi­le de ba­se­ball arun­ca­te de ne­poți și chiar a exe­cu­tat lo­vi­tu­ra de des­chi­de­re la un joc al echi­pei Cle­ve­land Indians.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.