RE­ME­DII IMPRIMATE ÎN 3D

MII DE OAMENI SUFERĂ ANUAL AMPUTAȚII. I-AR PU­TEA AJUTA O TEH­NO­LO­GIE DELOC COSTISITOARE.

National Geographic Romania - - Medicina - —CHRISTINA NUNEZ

Mul­te mem­bre ar­ti­fi­cia­le se fac în con­ti­nua­re pe ba­za unui mu­laj din ghips. Tran­sfor­ma­rea lui într-o ba­ză ca­re să se așe­ze con­for­ta­bil pe mem­brul re­zi­dual es­te un pro­ces cos­ti­si­tor și înde­lun­gat – pen­tru cei ca­re au no­ro­cul să lo­cu­ias­că aproa­pe de un pros­te­ti­cian. Mul­te per­soa­ne cu amputații nu au ac­ces la mem­bre prostetice. Te­le­foa­ne­le mo­bi­le și im­pri­man­te­le 3D ar pu­tea oferi so­luția, spu­ne Albert Yu-Min Lin, ex­plo­ra­tor Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic ca­re și-a pi­er­dut o par­te din pi­ci­or în 2016. Ca­me­re­le te­le­foa­ne­lor ar pu­tea sca­na mem­brul re­zi­dual și tran­smi­te mă­su­ră­to­ri­le pro­fe­si­o­niști­lor echi­pați cu im­pri­man­te 3D, ca­re vor pro­du­ce ba­ze de pro­te­ză ief­ti­ne, per­so­na­li­za­te, pen­tru pa­ci­e­nți din lu­mea între­a­gă.

Urmă­riți-l pe Albert Lin, fo­to­gra­fiat în ca­ni­o­nul Ante­lo­pe din Ari­zo­na, în se­ria­lul te­le­vi­zat Explo­rer. No­ua se­rie înce­pe pe 7 ia­nua­rie, la ora 10 ET/9 CT, pe Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.