ÎN SENS ORAR,

National Geographic Romania - - Cadavrul Nemuritor -

DIN STÂNGA SUS

AUGUST 2006

Potter era de o in­de­pen­de­nță fe­ro­ce și își fă­cea sin­gu­ră cum­pă­ră­tu­ri­le. Își pro­cla­ma pa­tri­o­tis­mul cu un abți­bild li­pit pe scau­nul cu ro­ti­le, pe ca­re scria „Doam­ne, bi­ne­cu­vânte­a­ză Ame­ri­ca”.

APRILIE 2004

O încântau oca­zi­i­le de a sta de vor­bă cu stu­de­nții de la Me­di­ci­nă des­pre rolul ei ca po­si­bil „om vi­zi­bil”.

APRILIE 2003

Unul din­tre nu­me­roșii ei doc­tori i-a fă­cut un con­trol ge­ne­ral pen­tru a co­lec­ta in­for­mații de ba­ză pen­tru is­to­ri­cul me­di­cal. Fă­cu­se o du­blă mas­tec­to­mie din cau­za unui can­cer la sân.

AUGUST 2005

Spit­zer o vi­zi­ta oca­zi­o­nal pe Potter aca­să sau se întâlneau să ia prânzul la can­ti­na spi­ta­lu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.