ÎN SENS ORAR, DIN STÂNGA SUS

National Geographic Romania - - Cadavrul Nemuritor -

FE­BRUA­RIE 2015

Pen­tru a tran­sfor­ma ca­da­vrul lui Potter într-un „om vi­zi­bil”, Spit­zer și asis­ten­tul lui de cer­ce­ta­re,

Jim He­ath (dre­ap­ta), apli­că un strat de al­cool po­li­vi­ni­lic pen­tru a-i pro­te­ja pi­e­lea de des­hi­dra­ta­rea prin con­ge­la­re și pen­tru a asigura con­tras­tul între țe­sut și ma­te­ria­lul încon­ju­ră­tor.

IA­NUA­RIE 2017

Rachel Klaus (stânga), di­rec­tor de laborator, și Spit­zer înlă­tu­ră ti­ja de ti­ta­niu din șol­dul lui Potter pen­tru a nu de­te­ri­o­ra la­ma.

MARTIE 2017

Ca­da­vrul se mă­soa­ră și se mar­che­a­ză pen­tru a fi ajus­tat la ca­pa­ci­ta­tea mași­nii de se­cți­o­nat, ca­re poa­te pro­ce­sa blo­curi ana­to­mi­ce de 36 x 56 x 51 cm.

MARTIE 2017

Spit­zer se lup­tă cu un fe­răs­trău pen­tru do­uă per­soa­ne, cu ca­re taie cor­pul în pa­tru înain­te să îl se­cți­o­ne­ze în fe­lii su­bțiri ca fi­rul de păr.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.