SEN­ZORI PURTABILI

National Geographic Romania - - Fiecare Corp E Unic - SURSA: GRU­PUL DE CER­CE­TA­RE JOHN A. ROGERS DE LA CEN­TRUL SIMPSON & QUERREY PEN­TRU ELECTRONICĂ BIOINTEGRATĂ DE LA UNI­VER­SI­TA­TEA NORTHWESTERN

Mini-dis­po­zi­ti­ve wi­re­less înlo­cu­i­esc mo­ni­toa­re­le vo­lu­mi­noa­se în ur­mă­ri­rea sem­ne­lor vi­ta­le. Ino­vația va per­mi­te monitorizarea mai ex­tin­să și in­ter­venția mai tim­pu­rie, pu­tând să sal­ve­ze vi­eți și să eco­no­mi­se­as­că mi­liar­de de do­lari. Ingi­ne­rii de la Uni­ver­si­ta­tea Northwestern au in­ven­tat câte­va dis­po­zi­ti­ve ade­zi­ve (în dre­ap­ta, fă­ră car­ca­se). Sen­zo­rul pe ca­re mo­de­lul (dre­ap­ta de tot) îl ți­ne în mâna dre­ap­tă se li­pește de pi­e­le și înde­pli­nește toa­te fun­cți­i­le unui mo­ni­tor stan­dard de spi­tal – și chiar mai mult.

1. Puls-oxi­me­tru pen­tru be­be­luși pre­ma­turi – mă­soa­ră ni­ve­lul de oxi­gen din sânge. 2. Sen­zor pur­tat pe un­ghie pen­tru a ur­mări ex­pu­ne­rea la ul­tra­vi­o­le­te. 3. Sen­zor de UV și lu­mi­nă al­bas­tră de la ecra­ne și LED-uri. 4. Elec­tro­car­di­o­graf (EKG) – mă­soa­ră ac­ti­vi­ta­tea elec­tri­că a ini­mii nou-năs­cu­tu­lui. 5. Do­zi­me­tru UV fă­ră ba­te­rie pen­tru pa­ci­e­nții cu me­la­nom. 6. EKG și seis­mo­car­di­o­graf, ca­re fun­cți­o­nea­ză ca ste­tos­cop di­gi­tal. 7. EKG și sen­zor de zgo­mo­te car­dia­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.