SINCRONIZAREA CONCEPȚIEI

National Geographic Romania - - Fiecare Corp E Unic -

Du­pă fer­ti­li­za­rea in vi­tro, Ca­ro­lyn Bil­son ți­ne în mână eco­gra­fia mar­ca­tă cu „G.L.” (de la good luck – no­roc) de Ilan Tur-Kas­pa (în al­bas­tru), di­rec­to­rul me­di­cal al Insti­tu­tu­lui pen­tru Re­pro­du­ce­re Uma­nă din Chi­ca­go. Bil­son și par­te­ne­rul ei, Tim O’Bri­en, l-au con­ce­put pe Wes­tley (dre­ap­ta) prin tran­sfer em­bri­o­nar per­so­na­li­zat. Tu­rKas­pa a pre­le­vat 238 de ge­ne din ute­rul lui Bil­son pen­tru a de­ter­mi­na când ar fi mai re­cep­ti­vă la im­plan­ta­re. Un stu­diu în des­fășu­ra­re a con­sta­tat că ra­ta sar­ci­ni­lor prin FIV crește cu 24% cu ace­as­tă me­to­dă. Eco­gra­fia lui Bil­son (stânga sus) ara­tă că en­do­me­trul ei es­te de 8,9 mi­li­me­tri, de obi­cei su­fi­ci­ent pen­tru im­plan­ta­re. Însă tes­tul ge­ne­tic a in­di­cat că fe­re­as­tra op­ti­mă era do­uă zi­le mai târziu și că era ne­voie de mai mul­te tra­ta­men­te hor­mo­na­le. O altă eco­gra­fie (sus, dre­ap­ta) ara­tă fă­tul su­gându-și de­ge­tul la vârsta de 13 săp­tă­mâni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.