MAME ÎN PE­RI­COL

National Geographic Romania - - Încă Poate Fi Mortal Să Dai NaȘtere -

Sta­te­le Uni­te se lup­tă cu de­ce­se­le le­ga­te de sar­ci­nă, din­tre ca­re mul­te pot fi pre­veni­te. Cau­ze­le va­ria­ză de la o înmul­ţi­re a afec­ţi­u­ni­lor le­ga­te de sar­ci­nă și vârsta fe­mei­lor ca­re nasc până la lip­sa de pro­to­coa­le stan­dar­di­za­te în ca­drul spi­ta­le­lor. SUA se des­cur­că mai bi­ne de­cât ma­jo­ri­ta­tea ţă­ri­lor în curs de dez­vol­ta­re (Si­er­ra Le­o­ne are cea mai ma­re ra­tă a mor­ta­li­tă­ţii ma­ter­ne, cu . de de­ce­se per . de nou-năs­cu­ţi vii), dar es­te una din ce­le do­uă ţări dez­vol­ta­te a că­ror ra­tă s-a înrău­tă­ţit în ul­ti­me­le de­ce­nii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.