DON MEN – MA­GA­ZIN MAS­CU­LIN

National Geographic Romania - - Încă Poate Fi Mortal Să Dai NaȘtere -

Ți­nu­ta băr­ba­tu­lui mo­dern tre­bu­ie să îi re­flec­te întoc­mai per­so­na­li­ta­tea și să îl aju­te să se fa­că re­mar­cat. De ace­ea a luat naște­re DON, ma­ga­zi­nul un­de vei gă­si me­reu pi­e­se­le ves­ti­men­ta­re po­tri­vi­te sti­lu­lui tău. DON es­te des­ti­nația de shop­ping pen­tru ori­ce gen­tle­man atent la ima­gi­nea sa, așa că te aștep­tăm și pe ți­ne să îți de­fi­nești look-ul cu pi­e­se ca­sual, bu­si­ness și ele­gan­te, toa­te dis­po­ni­bi­le în ace­lași loc, la prețuri de pro­du­că­tor. Fă-ne o vi­zi­tă on­li­ne sau vi­no în show­room-ul nos­tru, un­de vei pri­mi con­si­li­e­re pen­tru a fa­ce ce­le mai bu­ne ale­geri ves­ti­men­ta­re.

WWW.DON-MEN.COM

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.