MERITĂ FIECARE PAS!

15 AVEN­TURI EPI­CE PE JOS

National Geographic Traveller Romania - - Cuprins - Text: Ma­ryel­len Ken­ne­dy Duc­kett

15 aven­turi epi­ce pe jos. Text: Ma­ryel­len Ken­ne­dy Duc­kett. p. 87

Se spu­ne că, între­bat de ce voia să ur­ce pe Eve­rest, al­pi­nis­tul en­glez Ge­or­ge Mal­lo­ry ar fi răs­puns: „Pen­tru că es­te aco­lo”. Pen­tru aceia din­tre noi ca­re au ne­voie de mai mul­tă mo­ti­vație, am ales 15 lo­curi apre­cia­te pe plan mon­dial – prin­tre ca­re Ma­chu Pic­chu, Pi­sa și Pro­vența – ca­re merită dru­mul (sau as­cen­si­u­nea) până aco­lo. Fie că sun­teți un plim­bă­reț de du­mi­ni­că sau șer­paș, veți gă­si o aven­tu­ră po­tri­vi­tă pen­tru fo­rțe­le pro­prii. Re­com­pen­sa su­pre­mă de la fi­nal? O per­spec­ti­vă no­uă asu­pra lumii.

Pa­sa­re­le­le de lemn șer­pu­i­esc prin­tre La­cu­ri­le Plit­vi­ce, par­te din cel mai ve­chi și mai ma­re parc

nați­o­nal din Croația.

Dru­mul La­van­dei din Pro­vența e cel mai par­fu­mat și co­lo­rat în pe­ri­oa­da iu­lie-au­gust.

Ma­chu Pic­chu, ri­di­cat pe un vârf de mun­te din Anzi, a fost reșe­di­nța re­ga­lă in­ca­să.

Încli­nați spre ide­ea de a ur­ca în tur­nul încli­nat din Pi­sa? Fa­ceți o re­zer­va­re din timp on­li­ne sau pre­gă­tiți-vă să stați la coa­dă. EFORTOMETRU Că­lă­to­rie epi­că Reuși­tă for­mi­da­bi­lă Plim­ba­re prin pei­saj

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.