Pre­mi­i­le pen­tru Pa­tri­mo­ni­ul Mon­dial

National Geographic Traveller Romania - - Slovenia -

ONU săr­bă­to­rește Anul Inter­nați­o­nal al Tu­ris­mu­lui Sus­te­na­bil pen­tru Dez­vol­ta­re, iar o nați­u­ne se re­mar­că: Slo­venia. Anul tre­cut, en­cla­va adria­ti­că a fost de­cla­ra­tă cea mai sus­te­na­bi­lă ța­ră, iar cel mai ma­re oraș al ei, Lju­blja­na, a fost nu­mit cea mai ver­de ca­pi­ta­lă eu­ro­pe­a­nă. Aproa­pe 60% din te­ri­to­ri­ul ță­rii es­te aco­pe­rit de pă­duri, iar ce­le pes­te 40 de par­curi și re­zer­vații na­tu­ra­le adă­pos­tesc cir­ca 20.000 de spe­cii de plan­te și ani­ma­le.

Dru­mu­ri­le de ța­ră le­a­gă la­cu­ri­le lim­pe­zi de orașe cu stră­zi pi­e­tru­i­te, în ca­re la ca­fe­ne­le se ser­vesc fe­luri tra­diți­o­na­le ca štruk­lji (pa­teuri să­ra­te cu le­gu­me și car­ne), ală­turi de une­le din­tre ce­le mai puțin cu­nos­cu­te, dar ce­le mai de­li­ci­oa­se vi­nuri ale Eu­ro­pei. Toa­te aces­tea, într-o ța­ră cât ju­mă­ta­te din Olan­da, cu o po­pu­lație ca­re de-abia de­pășește do­uă mi­li­oa­ne.

La Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic, pa­si­u­nea noas­tră es­te să ce­le­brăm suc­ce­sul în sus­te­na­bi­li­ta­te. Am lan­sat Pre­mi­i­le pen­tru Pa­tri­mo­ni­ul Mon­dial pen­tru a ono­ra vi­zi­o­na­rii din do­me­ni­ul că­lă­to­ri­i­lor, ca­re con­ser­vă moște­ni­rea cul­tu­ra­lă, pro­te­je­a­ză me­di­ul și spri­ji­nă in­te­re­se­le lo­cal­ni­ci­lor. În efor­tul aces­ta, sun­tem mândri să lu­crăm ală­turi de par­te­ne­rii și spon­so­rii noștri, prin­tre ca­re ITB Ber­lin, Orga­ni­zația pen­tru Tu­rism din Bot­swa­na, Adven­tu­re Wor­ld și Fun­dația Tre­a­dRi­ght.

Anul tre­cut, pes­te un mi­liard de că­lă­tori au ple­cat să va­dă mi­nu­ni­le lumii – o crește­re con­si­de­ra­bi­lă de la ce­le cir­ca 25 de mi­li­oa­ne de tu­riști din 1950. Dez­vol­ta­rea tu­ris­mu­lui ne mo­ti­ve­a­ză să pro­te­jăm des­ti­nați­i­le pen­tru ge­ne­rați­i­le vi­i­toa­re. Ci­tiți des­pre toți no­mi­na­li­zații și câști­gă­to­rii Pre­mi­i­lor pen­tru Pa­tri­mo­ni­ul Mon­dial pe nat­ge­o­tra­vel.com

—Cos­tas Christ

Bi­se­ri­ca Sf. Ioan Bo­te­ză­to­rul, ve­che de pes­te 700 de ani, se ri­di­că lângă La­cul Bo­hinj, în sa­tul Rib­čev Laz, la

o oră cu mași­na

Lo­curi mi­nu­na­te: În 2017, Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic Tra­ve­ler săr­bă­to­rește Anul Inter­nați­o­nal al Tu­ris­mu­lui Sus­te­na­bil pen­tru Dez­vol­ta­re. Pen­tru mai mul­te in­for­mații des­pre ace­as­tă OCNOUM, vi­zi­tați un­wto.org.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.