Cum să ve­zi To­kyo ca un lo­cal­nic, în pa­tru pași

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo - Text: Rob Goss

Băi pu­bli­ce

Băi­le sen­to erau odi­ni­oa­ră nu­cleul co­mu­ni­tăți­lor lo­ca­le. Une­le car­ti­e­re încă mai sunt punc­ta­te, din loc în loc, de câte un coș de sen­to im­pu­nă­tor, dar ma­jo­ri­ta­tea au dis­pă­rut. În lo­cul lor au ră­să­rit „su­per-sen­to”, ca Oe­do Onsen Mo­no­ga­tari din zo­na Odai­ba, o co­le­cție de băi aco­pe­ri­te și în aer li­ber din ca­drul unui parc de dis­tra­cții în sti­lul ve­chi­u­lui Edo, ca­re in­clu­de și ser­vi­cii de spa și res­tau­ran­te. Pu­ne-ți o yu­ka­ta (un chi­mo­no ușor) și bu­cu­ră-te de răs­făț.

Ma­ga­zi­ne de car­ti­er

De la 7-Ele­ven și Mi­nis­top la Fa­mi­ly -Mart, lo­cu­i­to­rii din To­kyo ar fi pi­er­duți fă­ră la­nțu­ri­le om­ni­pre­zen­te de kon­bini. Sunt des­chi­se non-stop și vând aproa­pe ori­ce, de la ben­to și oni­giri (bul­gă­rași de orez) ief­ti­ne la gus­tări și bău­turi pre­cum Kit Kat cu aro­mă de ce­ai ver­de și Pep­si cu lă­mâie și men­tă. Pe lângă co­mes­ti­bi­le, tot aici poți tri­mi­te scri­sori, plă­ti fac­turi și cum­pă­ra bi­le­te la con­cer­te. Une­le au chiar și că­măși, în caz că te pă­te­zi cu ra­men-ul lor in­stant.

Ver­de­ață

To­kyo are re­pu­tația unui oce­an de be­ton, dar are și tot fe­lul de spații ver­zi, prin­tre ca­re par­cu­ri­le mari, ca Shin­ju­ku Gyo­en, și gră­di­ni­le tra­diți­o­na­le, ca Ri­ku­gi­en. Ace­as­ta din ur­mă, in­spi­ra­tă din te­me­le po­e­zi­i­lor wa­ka de la sfârși­tul se­co­lu­lui al XVII-lea, e o gră­di­nă cla­si­că, nu­mai bu­nă pen­tru plim­bări, cu un lac ma­re și că­rări ca­re duc vi­zi­ta­to­rul prin­tr-un șir de po­pa­suri atent ame­na­ja­te pen­tru ad­mi­ra­rea pri­ve­liștii și ce­ai­nă­rii cu istorie, ca­re te tran­spor­tă într-o Ja­po­nie stră­ve­che.

Pi­ețe

Ce­le­bra piață Tsu­ki­ji – ne­lip­si­tă din ghi­duri – se află într-un lung pro­ces de mu­ta­re. Din fe­ri­ci­re, Târgul de Ve­chi­turi Oe­do, ca­re se ți­ne de do­uă ori pe lu­nă la To­kyo Inter­na­ti­o­nal Fo­rum, aproa­pe de cen­tru, es­te la fel de ani­mat. Ce­le cir­ca 250 de ta­ra­be cu de toa­te, de la mo­bi­lă și ce­ra­mi­că ve­che la obi­ec­te re­tro (chi­mo­no­uri, ope­re de ar­tă și chiar și la­că­te ve­chi), re­pre­zin­tă un loc ex­ce­lent pen­tru su­veni­re uni­ce.

În ca­pi­ta­la Ja­po­ni­ei, fă o baie la sen­to sau bea ce­ai într-o gră­di­nă tra­diți­o­na­lă.

Ci­reși în floa­re, în Gră­di­na Nați­o­na­lă Gyo­en din Shin­ju­ku.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.