Dis­tra­cție

PARC DE DIS­TRA­CȚII ARHITECTURAL

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo -

Dokk1 es­te o bi­bli­o­te­că hep­ta­go­na­lă de pe un doc de la mar­gi­nea por­tu­lui, des­chi­să în 2015. Are spații mul­ti­fun­cți­o­na­le, es­te cea mai ma­re bi­bli­o­te­că pu­bli­că din Scan­di­na­via și găz­du­i­ește eveni­men­te culturale de la de­mon­strații de im­pri­ma­re 3D la adu­nări ale fa­ni­lor de te­nis de ma­să. Exte­ri­o­rul as­cuțit al Mu­zeu­lui de ar­he­o­lo­gie Mo­es­gaard țâșnește din pă­mânt ca o co­moa­ră ar­he­o­lo­gi­că. În ga­le­ri­i­le lui se află Omul de Grau­bal­le, o fo­si­lă uma­nă ce­le­bră, con­ser­va­tă de 2.000 de ani într-o mlaști­nă și des­co­pe­ri­tă în Danemarca în 1952, și pa­no­uri ex­pli­ca­ti­ve des­pre vikingi, Epo­ca bron­zu­lui și Epo­ca fi­e­ru­lui.

Iar în 2017, ARoS, Mu­zeul de ar­tă de­ja enorm al orașu­lui va fi ex­tins cu un dom des­chis, proi­ec­tat de ar­tis­tul ame­ri­can Ja­mes Tur­rell.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.