Anul ani­ver­să­ri­lor în ca­pi­ta­la mon­dia­lă a mu­zi­cii cla­si­ce

National Geographic Traveller Romania - - Vienei -

Se­a­ră de se­a­ră, până la 10.000 de oa­meni sa­vu­re­a­ză li­ve mu­zi­că cla­si­că în Vi­e­na. Ope­ra de Stat, Mu­sik­ve­rein, Kon­zer­thaus, Ca­sa Mu­zi­cii, Mo­zar­thaus sunt doar câte­va din bor­ne­le mu­zi­ca­le obli­ga­to­rii în iti­ne­ra­re­le ma­jo­ri­tății tu­riști­lor. Dar mu­zi­ca vi­e­ne­ză nu se gă­sește doar în să­li de spec­ta­co­le și la fes­ti­va­luri – vă pu­teți bu­cu­ra de ea și la café-con­cert, la nu­me­roa­se­le ba­luri, la ta­ver­ne­le Heu­ri­ger, la cum­pă­na din­tre ani pe Ru­ta Anu­lui Nou sau chiar și la Ma­ra­to­nul orașu­lui.

Și anul aces­ta, par­că mai mult ca ori­când, Vi­e­na dă to­nul ani­ver­să­ri­lor mu­zi­ca­le.

150 de ani pe fru­moa­sa Du­nă­re al­bas­tră

Pe 15 fe­brua­rie 1867 ră­su­nau pen­tru pri­ma oa­ră acor­du­ri­le val­su­lui

Pe fru­moa­sa Du­nă­re al­bas­tră, de Jo­hann Strauss. Do­nau­wal­zer a de­venit im­nul ne­o­fi­cial al Vi­e­nei, par­te in­te­gran­tă din ori­ce bal vi­e­nez ca­re se res­pec­tă, pi­e­să de ba­ză a Săr­bă­to­ri­lor de Anul Nou. Cei in­te­re­sați de viața și ope­ra Re­ge­lui Val­su­lui îi pot vi­zi­ta apar­ta­men­tul din dis­tric­tul 2 și Mu­zeul Strauss în dis­tric­tul 9. Sta­tu­ia au­ri­tă a lui Jo­hann Strauss fi­ul, afla­tă în Stad­tpark, es­te unul din­tre ce­le mai fo­to­gra­fia­te obi­ec­ti­ve ale orașu­lui.

La ce­le­bra­rea ce­lei de-a 150-a ani­ver­sări a val­su­lui, Mu­zeul Di­nas­ti­ei Strauss pre­zin­tă o ex­po­ziție des­pre con­tex­tul is­to­ric ca­re a dus la com­pu­ne­rea ce­le­brei me­lo­dii. În pa­ra­lel, ex­po­ziția „Do­nau, so blau” de la Bi­bli­o­te­ca Mu­ni­ci­pa­lă Vi­e­ne­ză, în clă­di­rea Pri­mă­ri­ei, ana­li­ze­a­ză is­to­ria și im­pac­tul aces­tei com­po­ziții uni­ce.

A 150-a ani­ver­sa­re a val­su­lui Pe fru­moa­sa Du­nă­re al­bas­tră, 16 feb. – 31 dec. 2017, Mu­zeul Di­nas­ti­ei Jo­hann Strauss, Müllner­gas­se 3, 1090 Vi­e­na, www.strauss-mu­seum.at

Fi­lar­mo­ni­ca din Vi­e­na ani­ver­se­a­ză 175 de ani

Înfi­i­nța­tă în 1842 de com­po­zi­to­rul Otto Ni­co­lai, Orches­tra Fi­lar­mo­ni­cii din Vi­e­na e acla­ma­tă drept una din­tre ce­le mai mari or­ches­tre din lu­me – chiar cea mai bu­nă, spun mu­lți. Ma­re par­te din­tre in­stru­men­te­le in­ter­preți­lor sunt fă­cu­te spe­cial pen­tru ei; cel mai des se co­man­dă cla­ri­ne­te, fa­go­turi și corni vi­e­ne­zi, cu­nos­cuți ca un in­stru­ment di­fi­cil. Oda­tă ce i se adau­gă și su­ne­tul ini­mi­ta­bil al coar­de­lor vi­e­ne­ze, orches­tra are o iden­ti­ta­te uni­că, cu efect ga­ran­tat la pu­blic. Orches­tra Fi­lar­mo­ni­cii din Vi­e­na e am­ba­sa­doa­rea pei­sa­ju­lui mu­zi­cal al ca­pi­ta­lei ori­un­de ar evo­lua, de la con­cer­te în orașul de ori­gi­ne până la tur­nee in­ter­nați­o­na­le și tran­smi­si­uni li­ve, prin­tre ca­re Con­cer­tul de Anul Nou și Con­cer­tul unei No­pți de Va­ră, ca­re are loc anual în fața Pa­la­tu­lui Schönbrunn. wi­e­ner­phil­har­mo­ni­ker.at

Co­rul Vi­e­nez de Băi­eți – Sa­la MuTh împli­nește 5 ani

Din sep­tem­brie până în iu­nie îl pu­teți as­cul­ta la sluj­ba de du­mi­ni­că din ca­pe­la Hof­burg, iar din 2012 a apă­rut re­gu­lat pe sce­na să­lii MuTh din Au­gar­ten. Afla­tă chiar ală­turi de se­di­ul co­ru­lui din dis­tric­tul 2, clă­di­rea pen­tru „mu­zi­că și te­a­tru” ofe­ră o acus­ti­că ex­ce­len­tă pen­tru un pu­blic de ma­xi­mum

400 de per­soa­ne. Mem­brii săi, de la gră­di­niță până la vârsta li­ceu­lui (școa­la es­te des­chi­să și pen­tru fe­te), in­ter­pre­te­a­ză un pro­gram clasic cu câte puțin din toa­te, de la mu­zi­ca lumii și pop până la ope­ră pen­tru co­pii.

MuTh – Sa­la de con­cer­te a Co­ru­lui Vi­e­nez de Băi­eți, Am Au­gar­ten­spitz 1, 1020 Vi­e­na, www.muth.at

mdw la co­ta 200

Înfi­i­nța­tă în 1817, Uni­ver­si­ta­tea de Mu­zi­că și Arte ale Spec­ta­co­lu­lui din Vi­e­na (mdw) es­te una din­tre ce­le mai mari și mai res­pec­ta­te uni­ver­si­tăți de arte ale spec­ta­co­lu­lui, mu­zi­că, te­a­tru și film. Dis­tri­bu­i­tă în 24 de in­sti­tu­te, cu pes­te 3.000 de stu­de­nți din Aus­tria și res­tul lumii, ofe­ră 107 pro­gra­me de stu­diu. Prin­tre cei mai cu­nos­cuți ab­sol­venți ai săi se nu­mă­ră Gus­tav Ma­hler, Fri­e­dri­ch Gul­da, Zu­bin Meh­ta, Alfred Bren­del, Clau­dio Abba­do și Ange­li­ka Kir­chschla­ger. Uni­ver­si­ta­tea e în lu­mi­na re­flec­toa­re­lor la mai mul­te eveni­men­te din 2017, când își săr­bă­to­rește a 200-a ani­ver­sa­re. Anton-von-We­bern-Platz 1, 1030 Vi­e­na, https:// www.mdw.ac.at

Vi­sul unei No­pți de Va­ră: con­cer­tul Fi­lar­mo­ni­cii din Vi­e­na de la Pa­la­tul Schönbrunn.

Kon­zer­thaus es­te doar una din­tre ce­le cir­ca 120 de sce­ne de­di­ca­te mu­zi­cii și te­a­tru­lui din Vi­e­na.

Co­rul Vi­e­nez de Băi­eți exis­tă, fă­ră între­ru­pe­re, din anul 1498. Es­te cel mai ve­chi din lu­me.

Exclu­siv în Vi­e­na: 450 de ba­luri pe an, însu­mând 2.000 de ore de ma­gie pe rin­gul de dans. 15.000 de con­cer­te anual – de di­ver­se ge­nuri și mă­ri­mi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.