Sin­gu­ră­ta­te pen­tru su­flet

National Geographic Traveller Romania - - Plaje Fierbinți -

Aco­lo un­de de­co­nec­ta­rea de la gri­ji și co­nec­ta­rea la spi­ri­tul lo­cal fac par­te și din că­lă­to­rie, și din des­ti­nație.

AITUTAKI, INSU­LE­LE COOK One Foot Island

Aici, atmos­fe­ra de pa­ra­dis al nau­fra­giați­lor e atât de pal­pa­bi­lă, încât a atras emi­si­u­nea de ma­re suc­ces Sur­vi­vor în ato­lul cu 15 in­su­le. Tao­ua­e­tai, sau „o ur­mă de pi­ci­or”, în dia­lec­tul maori lo­cal, e la o arun­că­tu­ră de băț pes­te la­gu­na tran­slu­ci­dă și are un țărm măr­gi­nit de co­co­ti­eri pe ca­re îl pu­teți par­cur­ge în 15 mi­nu­te – dar nu vă gră­biți și nu ui­tați să vă adău­gați la pașa­port ștam­pi­la în for­mă de tal­pă de la poșta des­chi­să într-o co­li­bă.

INSU­LE­LE BRUNSWICK, CAROLINA DE NORD Sun­set

La capătul ves­tic al aces­tei plaje izo­la­te, la aproa­pe

2 km de punc­tul de ac­ces, se află o că­suță poșta­lă so­li­ta­ră, in­sta­la­tă de un lo­cal­nic,

Frank Nes­mith, în anii 1970 și apro­vi­zi­o­na­tă con­stant cu cai­e­te ca­re îi in­vi­tă pe vizitatori să își no­te­ze gându­ri­le, vi­su­ri­le, do­ri­nțe­le și ori­ce altce­va le încăl­zește su­fle­tul.

KOH RONG, CAMBODGIA La­zy

Da­că ape­le cris­ta­li­ne, co­li­be­le cu aco­pe­riș de stuf și pla­je­le cu nisip mă­tă­sos nu vă con­ving să să­riți într-o bar­că de lemn în Si­ha­no­uk­vil­le și să fa­ceți ex­pe­diția de 25 de ore spre Gol­ful Thai­lan­dei, asu­mați-vă nu­me­le pla­jei, „Le­neșa”, și veniți să ră­tă­ciți prin jun­glă, să dor­mi­tați în le­a­gă­ne pe ve­ran­dă și să lă­sați viața să se scur­gă cu înce­ti­nea­lă de melc.

Un­de ești, Ro­bin­son Cru­soe?

Îno­tă­to­rii cu snor­kel ex­plo­re­a­ză împre­ju­ri­mi­le mi­nus­cu­lei One Foot Island

din Pa­ci­fi­cul de Sud.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.