La­ti­tu­di­nea re­la­xă­rii

National Geographic Traveller Romania - - Editorial -

Sunt un tip hi­pe­rac­tiv. La­ti­tu­di­ni­le tro­pi­ca­le au da­rul însă să mă anes­te­zi­e­ze. De fiecare da­tă am ple­cat cu o gră­ma­dă de proi­ec­te în cap, în ca­re plă­nu­iam să-mi in­ves­tesc mă­car o par­te din va­can­ţă. To­tu­şi, ve­de­am cum zi­le­le mi se scurg prin­tre de­ge­te fă­ră să pot scă­pa de vra­ja rea a ha­ma­cu­lui, in­di­fe­rent de pla­ja pe ca­re ne aflam.

Ce se întâmplă cu oa­me­nii la la­ti­tu­di­nea asta? De un­de ace­as­tă dul­ce to­ro­pe­a­lă, acest efect hip­no­tic al va­lu­ri­lor oce­a­nu­lui ca­re ajun­ge să te con­fiş­te ore între­gi, întor­cându-ţi pri­vi­rea spre in­te­ri­or?

„Ohh” Ki­rat Won­gpra­kob, ami­cul meu la­ti­fun­diar din Chum­phon ca­re stă­tea la un mi­nut de pla­ja per­fec­tă, re­cu­noş­tea că îi e le­ne să me­ar­gă până la gol­fu­lețul lui pri­vat să înoa­te.

Ben, cel mai apro­piat ve­cin din re­sor­tul Jun­gle Ho­u­se, de pe Koh Phan­gan, veni­se pe in­su­lă cu nu ştiu ce proi­ect fo­to­gra­fic pen­tru un cli­ent. Nu l-a ter­mi­nat ni­ci­o­da­tă.

La fel şi eu – o gră­ma­dă de lu­cruri de scris, timp be­re­chet, ba chiar şi 2-3 idei, dar nu reu­şe­am să mişc un de­get.

Ben, ca­re ne vi­zi­ta des­tul de des, se îndră­gos­ti­se de ha­ma­cu­ri­le de pe ve­ran­da noas­tră. Şi le­gă­nându-ne în vânt, ave­am me­ci­uri ami­ca­le cu Ben, ca­re sus­ţi­nea că băști­nașii sunt le­neși, că re­la­xa­rea asta cu­mu­la­tă de-a lun­gul a mul­te ge­ne­rații i-a fă­cut in­fe­ri­ori no­uă, am­biți­oșii cu pi­e­le al­bă. Eu îi re­pro­şam că, de­şi lo­cu­i­eş­te de 15 ani în ţa­ra lor, aro­gan­tul meu fo­to­graf en­glez nu i-a înţe­les de­loc pe thai­lan­de­zi…

Poa­te aici ajun­ge să îţi fie su­fi­ci­ent ver­bul A FI, sau, în ori­ce caz, de­vi­ne mult mai im­por­tant de­cât au­xi­lia­re­le „a avea” sau „a fa­ce”.

Evi­dent, fe­ri­ci­rea şi IQ nu merg împreu­nă la drum lung, in­te­li­gen­ţa pre­su­pu­ne chin şi ne­fe­ri­ci­re su­bli­ma­te. Dar tu ce-ai ale­ge între fe­ri­ci­re și in­te­li­ge­nță?

Bă­te­am câmpii amândoi, de prea mul­tă re­la­xa­re… Pro­ba­bil ni­ci­u­nul nu avea drep­ta­te. Aş avea, în schimb, o cu­ri­o­zi­ta­te. Da­că aş reu­şi să-l iau cu mi­ne la tro­pi­ce pe pri­e­te­nul Tu­dor Șma­le­nic, cre­a­ti­ve di­rec­to­rul de la Har­per’s Ba­zaar, ca­re e de 10 ori mai hi­pe­rac­tiv de­cât mi­ne, oa­re şi-ar gă­si aici li­niş­tea? —Că­tă­lin Gru­ia, re­dac­tor–șef.

Plaje fi­er­bin­ţi. Soa­re. Nisip. Splendoare. La pa­gi­na 45 ți-am pre­gă­tit un re­por­taj des­pre une­le din­tre ce­le mai frumoase plaje din lu­me.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.