TO­KYO

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo - —Rob Goss

Da­că exis­tă un oraș ca­re să re­fu­ze să se con­for­me­ze unei sin­gu­re eti­che­te, ace­la e To­kyo. Ca­pi­ta­la Ja­po­ni­ei ra­re­ori ezi­tă să se rein­ven­te­ze – mai ales acum, când se pre­gă­tește să găz­du­ias­că Jo­cu­ri­le Olim­pi­ce și Pa­ra­lim­pi­ce din 2020 și Cu­pa Mon­dia­lă de Rug­by din 2019 –, dar orașul și ce­le 13,6 mi­li­oa­ne de lo­cu­i­tori ai săi își păs­tre­a­ză în con­ti­nua­re, cu mândrie, tra­diți­i­le.

Din ex­plo­zia de mi­ni­fa­brici de be­re și se­tea re­cen­tă de ca­fea ar­ti­za­na­lă – dar și din mu­lți­mea de oa­meni ca­re se împi­e­di­că prin tot orașul ca o in­va­zie de zom­bi, cu te­le­foa­ne­le în mână, în cău­ta­re de po­ke­moni – es­te des­tul de evi­dent că To­kyo iu­bește tot ce e nou. Se ob­ser­vă aproa­pe pes­te tot: în ar­hi­tec­tu­ră, teh­no­lo­gie, mo­dă și chiar și în va­lul nes­fârșit de pro­du­se ino­va­toa­re.

Dar să nu ui­tăm moște­ni­rea ve­che. Lo­cal­ni­cii se îmbul­zesc în con­ti­nua­re la alta­re­le shin­tois­te să întâmpi­ne no­ul an. Mul­te din­tre ma­ri­le fes­ti­va­luri din oraș – ca San­ja Mat­suri, din mai – nu s-au schim­bat mai de­loc de ge­ne­rații între­gi. Gră­di­ni­le tra­diți­o­na­le și alte oa­ze de calm su­pra­vi­ețu­i­esc în jun­gla ur­ba­nă. Din fe­ri­ci­re, su­pra­vi­ețu­i­esc și aro­me­le ja­po­ne­ze cla­si­ce. Ni­ci­u­na nu e mai plă­cu­tă de­cât ce­ea ce ja­po­ne­zii nu­mesc

– mânca­rea sim­plă și ief­ti­nă ca­re îți încăl­zește su­fle­tul: ta­ra­be­le cu cu aro­mă de fum și lo­ca­lu­ri­le cu de pe stră­zi lă­tu­ral­ni­ce, des­co­pe­riri de­li­ci­oa­se în ori­ce se­zon. Nu e ne­voie să aște­pți până la Jo­cu­ri­le Olim­pi­ce ca să ai o scu­ză să vi­zi­te­zi To­kyo.

Ori­zon­tul aglo­me­rat din To­kyo are chiar și o imi­tație de turn Eif­fel.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.