Un­de să dor­mi în To­kyo

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo - Text: Rob Goss

CLASKA (●), frec­ven­tat de hip­steri, e o com­bi­nație de ho­tel bo­u­ti­que, ga­le­rie de ar­tă, ca­fe­nea-res­tau­rant și ma­ga­zin de de­co­rați­uni in­te­ri­oa­re. Are 20 de ca­me­re de­co­ra­te de ar­hi­te­cți lo­ca­li într-un ames­tec ele­gant de de­sign mi­ni­ma­list ja­po­nez și scan­di­nav și se află pe o stra­dă re­tra­să din dis­tric­tul Me­gu­ro, de un­de ajun­gi ușor cu ta­xi­ul în Na­ka­me­gu­ro și alte car­ti­e­re la mo­dă. Cu in­te­ri­oa­re­le cu ta­ta­mi, ra­fi­na­men­tul în omo­te­nas­hi (os­pi­ta­li­ta­te) și gas­tro­no­mia kai­se­ki cu no­te fra­nțu­zești, HOSHINOYA (●) a de­venit, oda­tă cu des­chi­de­rea lui în va­ra lui 2016, pri­mul ryo­kan (han ja­po­nez) de lux din cen­trul ca­pi­ta­lei. Moște­nește ex­pe­ri­e­nța la­nțu­lui de ho­te­luri Hoshinoya, ca­re se ar­mo­ni­ze­a­ză cu am­bi­en­tul na­tu­ral în orașe cum sunt Ka­ru­i­za­wa sau Kyo­to, dar adu­să, de da­ta ace­as­ta, într-un turn de 17 eta­je, la câți­va pași de Pa­la­tul Impe­rial și Ga­ra To­kyo. Fie ele lu­xoa­se, ca Hoshinoya, sau mai mo­des­te (și mai ti­pi­ce), ca încă­pe­ri­le cu ta­ta­mi de la SAWANOYA (●), ho­te­lu­ri­le de tip ryo­kan, sub ori­ce for­mă, sunt ra­re la To­kyo în zi­ua de azi. Cu atât mai rar gă­sești unul cu pro­pri­e­tari pri­e­te­noși ca­re să vor­be­as­că en­gle­za, ca fa­mi­lia Sa­wa, aflat drept în mij­lo­cul dis­tric­tu­lui Ya­ne­sen – una din­tre zo­ne­le ce­le mai re­cent mo­der­ni­za­te din To­kyo – aproa­pe de alta­rul Ne­zu și par­cul Ue­no.

Ho­te­lul Claska ofe­ră un echi­li­bru între orașul aglo­me­rat și li­ni­i­le or­do­na­te. LA MO­DĂ NOU CLASIC

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.