De ce să nu te joci cu mânca­rea?

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo - Text: Ka­ren Yos­sman

Ape­ti­tul in­sația­bil al orașu­lui pen­tru ori­ce e ka­waii („ado­ra­bil”) a de­pășit mo­da și și-a gă­sit ze­ni­tul cre­a­tiv în me­ni­uri, încor­po­rând pre­di­le­cția ja­po­ne­zi­lor pen­tru cul­tu­ra ani­mați­ei și an­tro­po­mor­fism. Ate­nție însă: une­le ali­men­te pot fi prea ado­ra­bi­le pen­tru con­sum.

KA­WAII MONSTER CAFE, des­chi­să în 2015 de ar­tis­tul ja­po­nez Se­bas­tian Mat­su­da, a de­venit ce­le­bră ra­pid pen­tru de­co­rul psi­he­de­lic și gas­tro­no­mia trăs­ni­tă, cu spa­ghe­te în cu­lo­ri­le cur­cu­beu­lui pre­zen­ta­te pe șe­va­le­te și îngheța­tă cu top­ping de ce­re­a­le ser­vi­tă în bo­luri în for­mă de pi­si­că.

La FLORESTA, sin­gu­rul lu­cru mai dul­ce de­cât o go­goașă gla­zu­ra­tă es­te o go­goașă gla­zu­ra­tă în for­mă de pi­si­că, broas­că, pin­gu­in sau urs pan­da. De­ser­tu­ri­le sunt la fel de ape­ti­san­te și pe in­te­ri­or, cu aro­me ca ma­cha, ca­ra­mel și ci­o­co­la­tă și in­gre­di­en­te lo­ca­le, or­ga­ni­ce.

POMPOMPURI­N CAFÉ, din car­ti­e­rul Ha­ra­ju­ku, se in­spi­ră în toa­te as­pec­te­le din pri­e­te­nul ca­nin al lui Hel­lo Kit­ty, Pompompuri­n. Aproa­pe tot ce e în me­niu, de la vi­ta stro­ga­noff la lat­te-ul cu be­ze­le, poar­tă ima­gi­nea cățe­lu­lui. Dar să nu cre­deți că e doar pen­tru cei mici: mu­lți cli­e­nți vin fă­ră co­pii.

Aces­te lo­ca­luri din To­kyo ser­vesc gus­tări nu­mai bu­ne de pus pe Insta­gram, ani­ma­te și de­li­ci­oa­se.

Pe­reții Ka­waii Monster Cafe sunt de­co­rați cu pri­co­mig­da­le uriașe.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.