No­te mar­can­te din Trinidad

National Geographic Traveller Romania - - Notebook -

Fi­na­la Pa­no­ra­ma PORT OF SPAIN

Cam­pi­o­na­tul de to­be de oțel adu­ce lao­lal­tă ce­le mai bu­ne for­mații din Trinidad. Pre­se­le­cția se fa­ce prin com­pe­tiții re­gi­o­na­le, în Ari­ma, un oraș din­tre dealu­ri­le de la poa­le­le Nor­thern Ran­ge, și San Fer­nan­do, lo­ca­li­ta­te de pe coas­ta de vest un­de s-a aflat cea mai ma­re ra­fi­nă­rie de za­hăr din lu­me. In­for­mații des­pre bi­le­te: pan­trin­ba­go.co.tt

Que­en’s Park Sa­van­nah PORT OF SPAIN

Cel mai ma­re parc din ca­pi­ta­lă e o întin­de­re ver­de de pes­te 100 ha, pre­să­ra­tă cu te­re­nuri de sport. Aici au loc eveni­men­te, prin­tre ca­re Fi­na­la Nați­o­na­lă Pa­no­ra­ma. Ve­cini îi sunt Gră­di­na Bo­ta­ni­că Re­ga­lă și un șir de lo­cu­i­nțe vic­to­ri­e­ne nu­mi­te „ce­le Șap­te Mag­ni­fi­ce”.

Bras­so Se­co NOR­THERN RAN­GE

Sa­tul aces­ta non­con­for­mist, as­cuns prin­tre mu­nții din nor­dul ță­rii, a de­venit un loc de opri­re pre­fe­rat al ex­cur­si­o­niști­lor și ama­to­ri­lor de pă­sări. De aici por­nesc un tra­seu de 13 km până la Gol­ful Pa­ria și dru­me­a­guri mai scur­te până la cas­ca­de, iar în we­e­ken­duri se țin „li­me” pe ma­lul râu­lui.

Asa Wri­ght Na­tu­re Cen­tre VALEA ARI­MA

Cea mai ve­che re­zer­vație na­tu­ra­lă din Indi­i­le de Vest aco­pe­ră pes­te 560 ha din­tr-o fos­tă plan­tație de ca­cao și ca­fea. În ju­rul tă­vi­lor cu hra­nă se strâng tot fe­lul de pă­sări co­li­bri; pe că­rări pu­teți întâlni tu­cani, gran­guri-corb și nu nu­mai. Ca­ba­ne­le vă ofe­ră ca­me­re sim­ple și pri­mi­toa­re. asaw­ri­ght.org

Poin­te-à-Pi­er­re Wil­dfowl Trust POIN­TE-À-PI­ER­RE

Bi­ju­te­ria ace­as­ta de re­zer­vație a na­tu­rii e încon­ju­ra­tă de ra­fi­nă­ria de țiței Pe­tro­trin. În ce­le 30 ha de mlaștini și tra­see, pu­teți ve­dea une­le din­tre ce­le pes­te 80 de spe­cii de pă­sări ob­ser­va­te aici, prin­tre ca­re ibiși-sta­co­jii și pa­pa­ga­li Ara. pap­wil­dfow­ltrust.org

Mlaști­na Ca­roni

LA SUD DE PORT OF SPAIN

La sud de Port of Spain, ce­le pes­te 4.800 ha de „mlaștini de va­loa­re in­ter­nați­o­na­lă” pli­ne de man­gro­ve sunt unul din­tre ce­le mai im­por­tan­te lo­curi de cu­i­bă­rit pen­tru pa­să­rea nați­o­na­lă a ță­rii, ibi­sul-sta­co­jiu. Ce­le mai bu­ne ore de vi­zi­tă sunt di­mi­neața și la apus. Pu­teți ajun­ge aco­lo prin Na­nan Bird To­urs: na­na­ne­co­to­urs.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.