Le­cții de schi în See și Kap­pl

National Geographic Traveller Romania - - Austria - Text: Lu­mi­nița Ge­or­ges­cu

Da­că Ischgl e con­si­de­ra­tă ca­pi­ta­la dis­tra­cți­i­lor din Alpi, Kap­pl și See, ce­le do­uă mici lo­ca­li­tăți ve­ci­ne, afla­te la doar 8 și, res­pec­tiv, 15 km de­păr­ta­re pe Va­lea Paz­naun, vă întâmpi­nă cu o at­mos­fe­ră mult mai re­la­xa­tă și li­niști­tă, fi­ind pre­fe­ra­te în spe­cial de fa­mi­li­i­le cu co­pii. Aus­tri­e­cii au un cult pen­tru spor­tu­ri­le de iar­nă, iar pe schi­uri se ur­că de la 3-4 ani. Toc­mai de ace­ea acor­dă o ma­re im­por­ta­nță zo­ne­lor-școa­lă. În Kap­pl veți des­co­peri Par­cul de aven­tu­ră Sun­ny Mo­un­tain, un­de cei mici sunt răs­fățați cu un mod dis­trac­tiv de a învăța să schi­e­ze pe pârtii ușoa­re, cu „co­voa­re ma­gi­ce” aco­pe­ri­te, ce asi­gu­ră ur­cușul fă­ră efort, ca­ru­se­le de schi și peșteri de ză­pa­dă. O să vă mi­nu­nați vă­zându-i pe pi­ti­coți tre­când în vi­te­ză pe schi­uri de ju­mă­ta­te de me­tru și cu echi­pa­ment com­plet, în mi­nia­tu­ră, cu o teh­ni­că de­prin­să aproa­pe în joa­că de la in­struc­tori pri­ce­puți. Cei mari nu se plic­ti­sesc nici ei, au la dis­po­ziție 10 te­le­ca­bi­ne con­for­ta­bi­le ca­re fac co­ne­xi­u­nea cu 42 km de pis­te lar­gi, roșii și al­bas­tre. Da­că sun­teți in­te­re­sat, in­struc­to­rii șco­lii de schi lo­ca­le ofe­ră cur­suri de fre­e­ri­de pen­tru înce­pă­tori adu­lți, în ce­le mai bu­ne lo­curi de ei ști­u­te, nu înain­te de a vă aju­ta să ale­geți echi­pa­men­tul ne­ce­sar de la cen­tre­le de închi­ri­e­re.

În See, pe cei 41 km de pârtii pen­tru schi­ori sau snow­boar­deri de ori­ce ni­vel de pre­gă­ti­re ajun­geți ra­pid cu no­uă schi­lif­turi mo­der­ne. Și ace­as­tă stați­u­ne es­te ex­trem de ge­ne­roa­să cu fa­mi­li­i­le cu co­pii, aici exis­tând o zo­nă ex­tin­să de învăța­re și de exer­sa­re. Și în timp ce pri­chin­de­lul se dis­tre­a­ză cu pri­me­le le­cții, su­pra­ve­ghe­at de in­struc­tori au­to­ri­zați, dvs. vă pu­teți aven­tu­ra în zo­na Ascher­hütten­kes­sel pen­tru fre­e­ri­deri, foar­te ușor ac­ce­si­bi­lă cu no­ul schi­lift Ver­sin­gbahn.

La le­cți­i­le de schi din Par­cul de aven­tu­ră Sun­ny Mo­un­tain pot par­ti­ci­pa și pă­ri­nții... cu „încu­ra­jări”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.