Mașini ra­pi­de, mânca­re ale­ne

Mo­de­na

National Geographic Traveller Romania - - Top 5 -

Mo­de­na es­te am­plă și mo­der­nă pe la pe­ri­fe­rii, dar își păs­tre­a­ză cen­trul ve­chi in­tact, cu stră­zi pi­e­tru­i­te și alei me­di­e­va­le. Orașul și va­lea Po din ju­rul lui îi duc cu gândul pe unii că­lă­tori la mo­toa­re ele­gan­te. În Va­lea Mo­toa­re­lor își au ori­gi­ni­le Lam­bor­ghini, Du­ca­ti și Fer­rari. Dar acest rai al iu­bi­to­ri­lor de vi­te­ză e, în ega­lă mă­su­ră, și o Mec­ca a gur­man­zi­lor. După ce ați dat fu­ga la mu­zeul Fer­rari să ve­deți mașini is­to­ri­ce și un si­mu­la­tor de For­mu­la 1, înce­ti­niți și ală­tu­rați-vă stu­de­nți­lor și fa­mi­li­i­lor la un pic­nic în Piaz­za Gran­de din Mo­de­na, in­clu­să în Pa­tri­mo­ni­ul Mon­dial UNESCO, în um­bra tur­nu­lui Ghir­lan­dia.

Ca să vă pre­gă­tiți coșul de pic­nic, tre­ceți pra­gul ori­că­rei sa­lu­me­ria cla­si­ce. Aco­lo pu­teți cum­pă­ra de la un te­zaur de spe­cia­li­tăți din Emi­lia-Ro­mag­na și pros­ci­ut­to di Par­ma să­rat până la cu­la­tel­lo di Zi­bel­lo ca­ti­fe­lat și mor­ta­del­la cu fis­tic.

Da­că nu reușiți să fa­ceți rost de o mult râvni­tă re­zer­va­re la Oste­ria Fran­ces­ca­na, mer­geți la Oste­ria Ermes, la fel de lip­si­tă de vârstă, o trat­to­ria de fa­mi­lie aproa­pe de Piaz­za del­la Pom­po­sa. Înain­te de pro­ble­me­le de să­nă­ta­te re­cen­te, pro­pri­e­ta­rul oc­to­ge­nar, Ermes Ri­nal­di, se așe­za ade­se­ori, își tur­na un pa­har de Lam­brus­co lo­cal efer­ves­cent și te pri­vea până ter­mi­nai și ul­ti­ma bu­căți­că de ta­glia­tel­le câne­pii cu ra­gù.„Man­gia”, spu­nea el une­ori, ară­tând cu de­ge­tul spre far­fu­ria încăr­ca­tă cu vârf cu fe­lu­ri­le lui ce­le­bre. Apo­geul gas­tro­no­mi­ei de su­flet din Mo­de­na, ace­as­tă in­sti­tuție mi­cuță și cu pi­ci­oa­re­le pe pă­mânt, ta­pe­ta­tă cu

fo­to­gra­fii șter­se și ca­len­da­re de mult ex­pi­ra­te, ofe­ră un me­niu al zi­lei me­reu schim­bă­tor, ca­re atra­ge mai mu­lți lo­cal­nici de­cât tu­riști. Da­că mâncați des­tul (opți­u­ni­le in­clud, une­ori, ie­pu­re fra­ged sau tor­tel­lini in bro­do), s-ar pu­tea să câști­gați chiar și un zâmbet de la mo­ro­că­no­sul Ri­nal­di, a că­rui mi­si­u­ne de o viață es­te să se asi­gu­re că ești bine hră­nit. La o ma­să co­mu­nă, se poa­te întâmpla să pri­vești o ma­mă cum îi dă co­pi­lu­lui ei pri­mul ali­ment so­lid. „Doc­to­rul spu­ne că tre­bu­ie să înce­pi cu Par­mi­gia­no Reg­gia­no. Es­te plin de pro­tei­ne”, spu­ne ea, întin­zându-i ce­lui mic o bu­ca­tă de brânză gra­nu­loa­să, toc­mai bu­nă pen­tru pum­nul lui ro­tun­jor. În timp ce co­pi­lul mes­te­că, cu ochii mari în ca­re se ci­tește încânta­rea cu­li­na­ră, ma­ma lui își toar­nă pe far­fu­ria cu brânze­turi oțet bal­sa­mic ma­tu­rat de 40 de ani, gros ca me­la­sa – o ex­plo­zie sim­plă de gust uma­mi, in­ven­ta­tă de mo­de­ne­zi. Cum spu­ne Ri­nal­di, înain­te să vi­nă de la bu­că­tă­rie alte far­fu­rii cu fe­lu­ri­le lui ca­re îți um­plu su­fle­tul, „Mânca­rea e iu­bi­re.” —Bec­ca Hen­sley

Mo­de­na pe roți: un Fiat 508 de epo­că la mu­zeul Fer­rari; ci­cliști în fața ca­te­dra­lei (dre­ap­ta)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.