Sfi­nți și meșteșu­gari

Umbria

National Geographic Traveller Romania - - Top 5 -

Mi­ca re­gi­u­ne fă­ră ieși­re la ma­re din cen­trul ciz­mei Ita­li­ei îi îmbie pe că­lă­tori să do­mo­le­as­că rit­mul, pe dru­muri de ța­ră ca­re șer­pu­i­esc prin­tre pă­duri de ste­jari, pan­te cețoa­se cu măs­lini, câmpuri cu flori săl­ba­ti­ce, un mo­zaic de fer­me și apoi – ta-da! Apar orașe­le de pe dealuri – vi­zi­uni tre­mu­ră­toa­re de pia­tră în nua­nțe de fil­deș și roz, încre­me­ni­te într-un timp me­di­e­val. Ori­un­de v-ați opri – poa­te în ele­gan­ta Piaz­za del Du­o­mo din Orvi­e­to, sau în mai­es­tu­oa­sa Piaz­za Gran­de din Gub­bio – nu se poa­te să nu ră­mâneți până la apus. Atunci vă aște­ap­tă un spec­ta­col ameți­tor de um­bre mișcă­toa­re prin văi­le înver­zi­te și de dâre de aur ca­re po­lei­esc tur­le și ori­zon­turi înde­păr­ta­te.

Au­ra mis­ti­că a Umbri­ei, ca­re se fa­ce si­mți­tă în apu­su­ri­le aces­tea, se con­cre­ti­ze­a­ză în Ți­nu­tul Sfi­nți­lor, un­de s-au năs­cut nu­me­roși ca­no­ni­zați. Cel mai ce­le­bru e Fran­cisc de Assi­si, oma­giat de ba­zi­li­ca din se­co­lul al XIII-lea ca­re îi poar­tă nu­me­le, cu ce­le 28 de fres­ce pic­ta­te de ar­tis­tul re­nas­cen­tist Gi­ot­to și școa­la lui. Pe amatorii de ex­cur­sii la pas îi vor încânta tra­se­e­le din împre­ju­ri­mi; unul din­tre ce­le mai iu­bi­te du­ce la lo­cul un­de și-a ți­nut Fran­cisc ce­le­bra pre­di­că în fața pă­să­ri­lor. Spre de­o­se­bi­re de Tos­ca­na înve­ci­na­tă, în ca­re sun­teți încon­ju­rat de tu­riști, în Umbria e ușor să vă pi­er­deți prin­tre lo­cal­nici și e o bu­cu­rie să des­co­pe­riți ate­li­e­re­le fi­e­că­rui oraș de pe dealuri și să cu­noașteți meșteșu­gari ca­re păs­tre­a­ză tra­diții tran­smi­se din ge­ne­rație în ge­ne­rație. În De­ru­ta, poa­te cel mai ce­le­bru oraș pro­du­că­tor de ce­ra­mi­că din Ita­lia, pro­du­cția con­ti­nuă neîntre­rupt de pe vre­mea Re­naște­rii. La școa­la de ar­tă ce­ra­mi­că de aici, pu­teți pro­gra­ma câte­va ore de cur­suri de pic­tat ce­ra­mi­că, la ca­re veți învăța teh­nici de la un ma­es­tru, după ca­re pu­teți lua aca­să re­zul­ta­tul. Sau, în Pe­ru­gia, ca­pi­ta­la șic a re­gi­u­nii, vi­zi­tați ate­li­e­rul Broz­zet­ti, con­dus de țe­să­toa­rea Mar­ta Cuc­chia, ca­re vă va ară­ta cum cre­e­a­ză mo­de­le de in­spi­rație me­di­e­va­lă la răz­boaie stră­ve­chi. „Aici poți des­co­peri ar­ta unei ca­li­tăți a vi­eții sim­ple”, spu­ne ea.

Nu toc­mai sim­ple, dar o me­to­dă fa­bu­loa­să de imer­si­u­ne în spi­ri­tul lo­cal, sunt fes­ti­va­lu­ri­le fas­tu­oa­se din Umbria, de la Cor­pus Do­mini cel plin de flori din Spel­lo la festivalul ar­tis­tic es­ti­val de la Spo­le­to. „Cu ex­ce­pția fes­ti­va­lu­ri­lor, Umbria e un loc în ca­re vi­zi­ta­to­rii sunt ulu­iți de o li­niște ade­vă­ra­tă”, spu­ne Le­ti­zia Mat­tiacci, co-pro­pri­e­ta­ră a șco­lii de gas­tro­no­mie și a pen­si­u­nii Alla Ma­don­na del Piat­to, de lângă Assi­si. „Arhi­tec­tu­ra me­di­e­va­lă, pei­sa­je­le ru­ra­le, toa­te au o ne­clin­ti­re a lor, nes­chim­ba­tă de timp. Oas­peții mei co­boa­ră la mi­cul de­jun și îmi spun că au dor­mit ca ni­ci­o­da­tă. —Su­san Van Allen

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.