Ita­lia pen­tru cu­nos­că­tori

National Geographic Traveller Romania - - Top 5 -

UN­DE STĂM?

La Mi­la­no, Spa­dari al Du­o­mo se află chiar lângă Piaz­za del Du­o­mo din cen­tru și es­te cu­nos­cut pen­tru co­le­cția de ar­tă con­tem­po­ra­nă. De la

268 $. spa­da­ri­ho­tel.com.

În Spo­le­to, Umbria, ho­te­lul Gat­ta­po­ne, cu un aer in­tim, are ve­de­re spre un ca­ni­on împă­du­rit. De la 97 $. ho­tel­gat­ta­po­ne.it. În Ca­pri, cel mai ele­gant hotel es­te Qu­i­si­sa­na, ca­re se poa­te mândri și cu ce­le mai bu­ne do­uă res­tau­ran­te de pe in­su­lă. De la 344 $. qu­i­si­sa­na.com. Adap­tat după ghi­dul Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic Tra­ve­ler Ita­lia.

MARILE FESTIVALURI ALE UMBRI­EI

Gub­bio ia foc în tim­pul cur­sei Ceri din mai, în ca­re par­ti­ci­pa­nții în cos­tu­me me­di­e­va­le și lo­cal­ni­cii ale­ar­gă spre vârful mun­te­lui Ingi­no cu sfeșni­ce uriașe de lemn, în onoa­rea Sfântu­lui Ubal­do. Va­ra atra­ge o mu­lți­me de vi­zi­ta­tori in­ter­nați­o­na­li la apre­cia­tul fes­ti­val de jazz din Umbria, de la Pe­ru­gia (7-16 iu­lie), iar în 2017 a avut loc a 60-a ediție a Fes­ti­va­lu­lui ce­lor Do­uă Lu­mi, de la Spo­le­to

(30 iu­nie-16 iu­lie).

MER­GEȚI CU NAT GEO

Nat Geo Expe­di­ti­ons ofe­ră no­uă iti­ne­ra­re în Ita­lia, de la o ex­cur­sie de fa­mi­lie de 10 zi­le la o aven­tu­ră de no­uă zi­le pe jos în Tos­ca­na și Cin­que Ter­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.