Dor­na ac­ti­vă

National Geographic Traveller Romania - - Notebook -

Pen­tru cei dor­nici de mișca­re, pa­si­o­nați de tu­ris­mul ac­tiv, Ba­zi­nul Dornelor are o ofer­tă bo­ga­tă de ac­ti­vi­tăți tot tim­pul anu­lui.

Dru­meții

Aveți la dis­po­ziție nu­me­roa­se tra­see, cu gra­de di­fe­ri­te de di­fi­cul­ta­te, în Munții Gi­u­ma­lău, Su­hard, Că­li­mani și Bis­triței. Mai ac­ce­si­bi­le sunt Ma­si­ve­le Su­hard și Gi­u­ma­lău, în timp ce Pi­e­tro­sul Bis­triței, săl­ba­tic și mai­es­tu­os, cu o di­fe­re­nță de ni­vel de pes­te 1.000 de me­tri, es­te re­co­man­dat doar ce­lor an­tre­nați. În Munții Că­li­mani dați pi­ept cu cres­te abrup­te, pi­e­trișuri, jne­pe­nișuri și pla­to­uri ma­si­ve. Cre­as­ta prin­ci­pa­lă a cal­de­rei vul­ca­ni­ce și prin­ci­pa­le­le vârfuri:

Vf. Lu­ca­ciu (1.770 m) – Vf. 12 Apos­to­li (1.760 m) – Vf. Pi­e­tre­le Ro­şii (1.705 m) – Vf. Ti­hu (1.852 m) –

Vf. Pi­e­tro­sul (2.100 m – alt. ma­xi­mă) – Vf. Ne­goi­ul Ungu­resc (2.081 m) – Vf. Că­li­mani Iz­vor (2.032 m) –

Vf. Că­li­ma­nul Cer­bu­lui (2.013 m). Pen­tru in­for­mații, re­co­man­dări de alte tra­see, luați le­gă­tu­ra cu Că­tă­lin Ursa­che / Aso­ciația de Eco­tu­rism Ța­ra Dornelor: 0754.212.800 și ta­ra­dor­ne­lor.ro/mun­ti.

Alpi­nism

Cea mai bu­nă zo­nă de căță­ra­re în re­gi­u­ne se află în Ma­si­vul Ra­rău – Pi­e­tre­le Doam­nei, un­de sunt pes­te 100 de tra­see de căță­ra­re, cu gra­de di­fe­ri­te de di­fi­cul­ta­te.

Schi

Pe lângă pârti­i­le de schi din stați­u­nea Va­tra Dor­nei, cu te­les­caun, te­les­chi și ba­by-schi, pu­teți încer­ca și schi de tu­ră pe cres­te­le Su­har­du­lui, Gi­u­ma­lău­lui, Bis­triței, în Că­li­mani, sau schi fond pe De­a­lul Runc. Pen­tru in­for­mații: Aso­ciația de Eco­tu­rism Ța­ra Dornelor, ta­ra­dor­ne­lor.ro

Cen­trul de vi­zi­ta­re al Par­cu­lui Nați­o­nal Că­li­mani

La mo­der­nul cen­tru de vi­zi­ta­re din Șa­ru Dor­nei aflați, într-o ma­ni­e­ră in­te­rac­ti­vă, ca­rac­te­ris­ti­ci­le re­li­e­fu­lui, ale ve­ge­tați­ei și ale rețe­lei hi­dro­gra­fi­ce din zo­nă. Aflat pe dru­mul prin­ci­pal de ac­ces în Ma­si­vul Că­li­mani, aces­ta in­clu­de: ma­ga­zin cu su­veni­re lo­ca­le, sa­lă cu proi­e­cții de fil­me, o ma­che­tă de mari di­men­si­uni pen­tru a înțe­le­ge așe­za­rea Ba­zi­nu­lui Dornelor, ga­le­rie cu ima­gini ve­chi de la lo­cal­nici, ex­po­ziție in­te­ri­oa­ră, un ob­ser­va­tor, o po­te­că te­ma­ti­că în cur­tea cen­tru­lui, o po­te­că te­ma­ti­că în ti­no­vul Șa­ru Dor­nei. Tel./Fax: 0230/371104, 0230/374197.

Zbor cu pa­ra­pan­ta

Zo­ne­le op­ti­me de zbor cu pa­ra­pan­ta se află în Ma­si­ve­le Su­hard (Vârful Oușo­rul), Pla­to­ul Gi­u­ma­lău, Că­li­mani. Pen­tru in­for­mații: Aso­ciația de Eco­tu­rism Ța­ra Dornelor, ta­ra­dor­ne­lor.ro

Raf­ting

Bis­trița și Dor­na ofe­ră con­diții pri­el­ni­ce pen­tru acest sport, cu tra­see având lun­gi­mi cu­prin­se între 12,5 și 20 km. Se­zo­nul ide­al es­te pri­mă­va­ra. Pen­tru in­for­mații: Aso­ciația de Eco­tu­rism Ța­ra Dornelor, ta­ra­dor­ne­lor.ro

Echi­tație

Pu­teți des­co­peri fru­mu­sețea lo­cu­ri­lor și din șaua ca­lu­lui, în tu­re gândi­te pen­tru înce­pă­tori și avan­sați. Aces­tea încep de la 45 de mi­nu­te, pe De­a­lul Runc, pen­tru cei nei­nițiați, dar pot fi și mai lun­gi, de o zi. Iar­na se or­ga­ni­ze­a­ză plim­bări cu să­ni­i­le tra­se de cai. Tra­se­e­le pre­su­pun abor­da­rea de por­ţi­uni com­bi­na­te ur­ca­re-co­bo­râre, prin pă­du­re, afi­niș și lo­curi cu pa­no­ra­mă asu­pra zo­nei. Con­tact: în ve­ci­nă­ta­tea Pen­si­u­nii „Vână­to­rul” de pe De­a­lul Runc din Va­tra Dor­nei, Pin­de­lea Dă­nuț: 0742248519.

Ci­clo­tu­rism

Ba­zi­nul Dornelor are o bo­ga­tă rețea de tra­see. În apri­li­e­de­cem­brie 2011, Aso­cia­ţia de Eco­tu­rism din Ro­mânia (AER) și Aso­cia­ţia de Eco­tu­rism Ța­ra Dornelor (AETD) au im­ple­men­tat proi­ec­tul „Cu bi­ci­cle­ta în Ţa­ra Dornelor”. Proi­ec­tul a avut ca obi­ec­ti­ve prin­ci­pa­le iden­ti­fi­ca­rea și car­ta­rea unor tra­see ci­clo­tu­ris­ti­ce. Poia­na Ne­gri – Schi­tul „12 Apos­to­li” – Apa Re­ce – Să­ri­şor – Ne­a­gra Şa­ru­lui.

Coş­na – Va­lea Ban­cu­lui – Mă­năs­ti­rea „Sf. Cru­ce” – Fa­ţa nor­di­că Ou­şo­ru – Cul­mea Urseni – Dor­na Can­dre­ni­lor.

Şa­ru Dor­nei – Pă­naci – Co­ver­ca – Pârâul Bu­ci­niş.

Pen­tru in­for­mații: Aso­ciația de Eco­tu­rism Ța­ra Dornelor, ta­ra­dor­ne­lor.ro

Ti­no­vul Ma­re – Poia­na Stam­pei e cea mai întin­să re­zer­vație na­tu­ra­lă de tur­bă din Ro­mânia.

Ci­clo­tu­ris­mul se prac­ti­că în Ba­zi­nul Dornelor în con­diții op­ti­me în lu­ni­le iu­lie-au­gust, când vre­mea es­te mai sta­bi­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.