De ști­ut pe tra­seul al­pin GR5

National Geographic Traveller Romania - - Notebook -

CÂND MER­GEM?

Se­zo­nul pen­tru GR5 es­te sfârși­tul lui iu­lie – au­gust. Dar pe­ri­oa­da de la ju­mă­ta­tea lui iu­nie la ju­mă­ta­tea lui iu­lie poa­te fi și ea plă­cu­tă și des­tul de lip­si­tă de ză­pa­dă. În toi­ul se­zo­nu­lui, es­te mai bine să vă re­zer­vați din timp lo­cu­ri­le de ca­za­re pe tra­seu. În fun­cție de ru­ta ale­a­să, dru­mul pe jos de la La­cul Ge­ne­va la Me­di­te­ra­na poa­te lua până la 31 de zi­le (fă­ră a lua în cal­cul zi­le­le de odih­nă).

CE CITIM?

Indis­pen­sa­bi­lul ghid GR5 Trail, de Pad­dy Dil­lon, se­pa­ră tra­seul în seg­men­te de o zi și dă in­for­mații ese­nția­le des­pre un­de se poa­te bea și mânca, un­de sunt lo­cu­ri­le de ca­za­re și ca­re es­te sta­rea tra­seu­lui.

CE LUĂM CU NOI?

Eu­ro. Do­uă bețe de drumeție de ti­tan. Un card SIM lo­cal (fran­cez sau el­vețian) pen­tru a re­du­ce cos­tu­ri­le de co­mu­ni­cații, dar nu ui­tați că sem­na­lul va fi greu de prins. Hai­ne și pen­tru vre­me re­ce, dar și pen­tru vre­me cal­dă. Ta­ble­te pen­tru pu­ri­fi­ca­rea apei. Oche­lari de soa­re și cre­mă de pro­te­cție so­la­ră. Cram­poa­ne de­tașa­bi­le pen­tru bo­canci, în caz de ză­pa­dă sau ghe­ață.

MER­GEȚI CU NAT GEO

Nat Geo Expe­di­ti­ons ofe­ră mai mul­te că­lă­to­rii în Alpi, prin­tre ca­re una de no­uă zi­le, „Swit­zer­land Hi­king Adven­tu­re”. nat­ge­o­ex­pe­di­ti­ons.com /ex­plo­re; 888-689-2557.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.