ITA­LIA PEN­TRU TOA­TĂ LU­MEA

National Geographic Traveller Romania - - Cuprins -

Ța­ra ace­as­ta e un mo­zaic de sti­luri, scli­pi­re și sprez­za­tu­ra. Ia­tă cinci lo­curi sen­zați­o­na­le ca­re ce­le­bre­a­ză sti­lul de viață lo­cal.

Pen­tru sti­lați

Mi­la­no ie­se în față cu ar­hi­tec­tu­ră de ul­ti­mă oră, de­sign in­die și ope­re de ar­tă sur­prin­ză­toa­re.

Pen­tru gur­man­zi

Chiar da­că aici s-a năs­cut Fer­rari, ex­plo­rați Mo­de­na încet, pen­tru a sa­vu­ra gas­tro­no­mia orașu­lui.

Ita­lia es­te un mo­zaic de sti­luri, scli­pi­re și sprez­za­tu­ra. Ia­tă cinci lo­curi sen­zați­o­na­le

ca­re ce­le­bre­a­ză sti­lul de viață lo­cal.

Pen­tru că­lă­tori meșteri

În orașe­le de pe dealu­ri­le Umbri­ei, ar­ti­za­nii pro­duc ce­ra­mi­ce și tex­ti­le su­per­be.

Pen­tru de­gus­tă­tori fini

Gus­tați Ca­pri într-o sti­clă de li­mon­cel­lo, fă­cut din lă­mâi­le le­gen­da­re de pe in­su­lă.

Pen­tru eter­nii ro­man­tici

În Si­ci­lia, viața trăi­tă con amo­re își gă­sește ex­pri­ma­rea cea mai in­ten­să pe Strom­bo­li.

Explo­re­a­ză câmpu­ri­le din Umbria în re­por­ta­jul Ita­lia pen­tru toa­tă lu­mea, de la pag. 22. PE COPERTĂ: Soa­re­le de toam­nă dMăOvNiaTț­ăHși2016 cu­loa­re dealu­ri­lor din Ța­ra Bârsei la Hol­bav. Fo­to: 123RF

Ma­cii roșii, lin­tea gal­be­nă și alte flori aștern dun­gi pe câmpu­ri­le din Cas­tel­luc­cio din Nor­cia, în Umbria.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.