Pa­tru mo­de cu­li­na­re de sa­vu­rat

National Geographic Traveller Romania - - San Francisco -

Ca­fe­ne­le să­nă­toa­se

Se­ed + Salt din dis­tric­tul Ma­ri­na ofe­ră un me­niu pe ba­ză de plan­te, fă­ră glu­ten, ca po­pu­la­rul bur­ger ve­ge­ta­rian – cu sfe­clă, nuci, lin­te și ci­u­perci. Un fost di­rec­tor al unui res­tau­rant de mar­că a de­venit co­fon­da­to­rul lo­ca­lu­lui Lit­tle Gem din Hayes Val­ley, loc ide­al pen­tru mâncă­ruri ve­ge­ta­ri­e­ne și li­pie, fă­ră lac­ta­te și za­hăr ra­fi­nat. Al’s Pla­ce din Mis­si­on pu­ne ac­cen­tul pe pro­du­se de se­zon și ali­men­te fer­men­ta­te, iar car­nea se ser­vește ca gar­ni­tu­ră.

Res­tau­ran­te cu aer proas­păt

Pa­la­tul cu­li­nar cu trei eta­je Chi­na Li­ve s-a des­chis anul aces­ta și in­clu­de o ca­fe­nea-ce­ai­nă­rie asia­ti­că, un res­tau­rant cu bu­că­tă­rii des­chi­se și o sa­lă pen­tru me­se se­lec­te, cu opt fe­luri, în Chi­na­town. În au­gust anul tre­cut, echi­pa Tar­ti­ne Ba­ke­ry a des­chis Tar­ti­ne Ma­nu­fac­to­ry, un spațiu de aproa­pe 560 m² din dis­tric­tul Mis­si­on, în ca­re își pro­du­ce și ser­vește atra­cți­i­le. Es­te o des­ti­nație șic, cu un bar pen­tru ca­fea, unul pen­tru îngheța­tă și un res­tau­rant.

Coc­ktai­luri pen­tru inițiați

Bu­că­ta­rii lo­ca­li își rein­ven­te­a­ză do­me­ni­ul la ba­ruri de coc­ktai­luri pri­mi­toa­re. După ce Li­ho­li­ho Ya­cht Club a fost no­mi­na­li­zat la Pre­mi­ul Ja­mes Be­ard, în 2016, pro­pri­e­ta­rii lui au lan­sat, la sub­so­lul lo­ca­lu­lui, Lo­u­ie’s Gen-Gen Room. Ta­ver­na ser­vește bău­turi tro­pi­ca­le și gus­tări se­lec­te, prin­tre ca­re o va­ri­e­ta­te de go­fre pe pla­to­uri ro­ti­toa­re. La Hi­de­a­way, aflat în Leo’s Oys­ter Bar din dis­tric­tul fi­nan­ciar, vei gă­si coc­ktai­luri, șam­pa­nie și fruc­te de ma­re.

Stil me­xi­can modern

Gle­na’s s-a des­chis în car­ti­e­rul Dog­pat­ch în fe­brua­rie și ofe­ră ta­cos se­zo­ni­e­re, tor­tas și chur­ros cro­ca­nți.

În Cow Hol­low, Flo­res ser­vește rețe­te de fa­mi­lie, tor­til­las de po­rumb fă­cu­te zil­nic și bău­turi ju­căușe – prin­tre ca­re Tos­ti­lo­co, pe ba­ză de rom, ser­vit cu chip­suri de po­rumb sfă­râma­te pe bu­za pa­ha­ru­lui. Ga­bri­e­la Cáma­ra, chef din Me­xi­co Ci­ty, a ales Hayes Val­ley ca să își des­chi­dă pri­mul res­tau­rant din SUA, Ca­la.

De la res­tau­ran­te­le se­lec­te la ba­ru­ri­le cu coc­ktai­luri, ia­tă un iti­ne­rar gas­tro­no­mic prin golf.

Fruc­te de ma­re proas­pe­te, eta­la­te la Leo’s Oys­ter Bar.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.