Cus­co, cu cântec, înain­te!

National Geographic Traveller Romania - - Muzică Peruviană - Text: Han­nah Lott-Schwar­tz

Ate­li­er as­cuns

Într-un ma­ga­zin cu fir­ma „Lut­hi­er”, in­stru­men­te­le din Anzi, fău­ri­te cu măi­es­trie, stau împrăștia­te în ju­rul cre­a­to­ru­lui lor. Sa­bi­no Hua­mán vă va ară­ta cum să cântați la cha­ran­go, ban­dur­ria, chi­ta­ră și flau­tul que­na. Wis­sler vă sfă­tu­i­ește să ce­reți să îi vi­zi­tați ate­li­e­rul de la etaj – și, chiar da­că nu cum­pă­rați ni­mic, nu ui­tați să îi lă­sați lui Hua­mán un ba­cșiș pen­tru tim­pul pe ca­re vi l-a de­di­cat.

Imnu­ri­le Anzi­lor

Cu greu ai pu­tea da din întâmpla­re pes­te mu­zi­ca tra­diți­o­na­lă a Anzi­lor – tre­bu­ie să o cauți. Wis­sler su­ge­re­a­ză să îl con­tac­tați pe San­tos Ma­chac­ca Apa­za, un et­nic q’ero, pen­tru a asis­ta la o ofran­dă pen­tru zeii mu­nți­lor și Ma­ma Pă­mânt în ca­sa fa­mi­li­ei lui, la 20 de mi­nu­te de Cus­co. Ce­reți mu­zi­că di­nain­te, ca ma­ma lui să vi­nă să cânte, acom­pa­nia­tă de pin­kyl­lu de ta­tăl lui, după ce ofi­cia­ză ce­re­mo­nia de o oră.

Ci­nă și di­ver­tis­ment

Mu­zi­ca de stânga, an­ti­dic­ta­to­ria­lă, din anii 1960 și 1970, a de­venit fol­kul Anzi­lor, acom­pa­niat la chi­ta­ră, cha­ran­go, di­ver­se flau­te și to­be. „Sunt foar­te po­pu­la­re”, spu­ne Wis­sler des­pre me­lo­di­i­le fas­ci­nan­te, sa­vu­ra­te cel mai bine la ci­nă, în mul­te res­tau­ran­te din Cus­co, prin­tre ca­re Ayas­qa, re­cent des­chis în Pla­za de Armas, ca­re ser­vește fe­luri pe­ru­vi­e­ne „ca la ma­ma aca­să”, foar­te lău­da­te.

Elec­tric Inca

După spec­ta­col, tre­ceți la bău­turi și dans în lo­ca­lul aces­ta, un­de roc­kul din Anzi e ne­lip­sit. Uku­kus cântă li­ve, iar du­mi­ni­ca pu­teți as­cul­ta for­mația Ama­ru Pu­mac Kun­tur, bo­te­za­tă după ce­le trei fi­guri cos­mi­ce ale in­cași­lor (șar­pe­le, pu­ma și con­do­rul). Aici, mu­zi­ca folk ca­pă­tă no­te elec­tri­ce, nai­u­ri­le și flau­te­le que­na sunt rein­ven­ta­te în stil rock-an­droll, iar ver­su­ri­le sunt ba în que­chua, ba în spa­ni­o­lă.

În pe­ri­oa­da cât a trăit prin­tre in­di­ge­nii q’ero din Anzi, în su­dul sta­tu­lui Pe­ru, Hol­ly Wis­sler a fost cap­ti­va­tă de mu­zi­ca lor. Etno-mu­zi­co­lo­gul și ex­per­tul Nat Geo Expe­di­ti­ons, ca­re lo­cu­i­ește acum în Cus­co, ne îndru­mă spre ce­le mai bu­ne rit­muri lo­ca­le.

Un șa­man cântă la flaut lângă „Râul Clo­co­tit” din par­tea ama­zo­nia­nă a ță­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.