ORASE INTELIGENT­E

HELSINKI

National Geographic Traveller Romania - - Helsinki -

Fin­lan­da săr­bă­to­rește un se­col de in­de­pen­de­nță. Unii spun că a adus-o până aici kal­sa­ri­kännit, con­cep­tul fin­lan­dez de a lua ci­na aca­să, sin­gur, în chi­loți, dar Fo­ru­mul Eco­no­mic Mon­dial es­te de altă pă­re­re. Ra­por­tul de com­pe­ti­ti­vi­ta­te în că­lă­to­rii și tu­rism din 2017 de­cla­ră Fin­lan­da cea mai si­gu­ră des­ti­nație din lu­me. În plus, nați­u­nea nor­di­că es­te a cin­cea ța­ră din lu­me ca ni­vel de fe­ri­ci­re, con­form Ra­por­tu­lui Mon­dial al Fe­ri­ci­rii. Helsinki, ca­pi­ta­la-port, pa­re să fi tran­sfor­mat vi­zi­u­ni­le fu­tu­ris­te ale lui Ee­ro Saa­ri­nen, ori­gi­nar de aici, într-un plan de ino­vație ur­ba­nă ca­re îi avan­ta­je­a­ză și pe lo­cal­nici, și pe vi­zi­ta­tori. Orașul pre­gă­tește, în co­la­bo­ra­re cu think-tank-uri și or­ga­ni­zații fi­lan­tro­pi­ce, lan­sa­rea ve­hi­cu­le­lor fă­ră șo­fer. Ka­la­sa­ta­ma, ve­chea zo­nă din ju­rul gol­fu­lui, a de­venit un dis­trict re­vi­ta­li­zat de par­te­ne­ria­te între sec­to­rul pu­blic și cel pri­vat. Aco­lo și în tot res­tul orașu­lui se ve­de efec­tul in­cu­ba­toa­re­lor de cre­a­ti­vi­ta­te, tot mai acla­ma­te la ni­vel glo­bal pen­tru gas­tro­no­mia sus­te­na­bi­lă, con­ser­va­rea me­di­u­lui și – întot­de­au­na – sti­lul scan­di­nav; toa­te aces­tea au cre­at un oraș nu­mai bun de ex­plo­rat la pas, chiar acum. —Adri­en­ne Jor­dan

Re­la­xați-vă pe te­ra­sa de la Löy­ly, un nou com­plex de sau­ne din Helsinki.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.