Pon­tul din in­te­ri­or

National Geographic Traveller Romania - - Top 5 -

Re­gi­u­nea Kham nu es­te de­loc ușor de ex­plo­rat. Cli­ma es­te as­pră, alti­tu­di­ni­le ri­di­ca­te ne­ce­si­tă un timp adec­vat pen­tru acli­ma­ti­za­re și sunt șan­se mi­ni­me să poți co­mu­ni­ca în lim­ba en­gle­ză cu ci­ne­va. Dar da­că te încu­meți să vi­zi­te­zi poa­te cea mai au­ten­ti­că par­te a Ti­be­tu­lui, nu vei re­gre­ta.

Mic glo­sar de ti­be­ta­nă

Cea mai scur­tă ca­le spre bu­nă­voi­nța oa­me­ni­lor es­te să le vor­bești pe lim­ba lor:

Bu­nă zi­ua! = Tas­hi de­leg! Mu­lțu­mesc = Thoo jay­chay

Cum te che­a­mă? = Khye-ran­ggi ming-la ka-re re?

Apă = Chu

Mi-e foa­me = Nga dhro-go-to­gi-du

Au­to­buz = Lam-kor

Tren = Ri-li

1,2, 3,4, 5,6, 7,8, 9, 10 =

Chig, Nyee, Sum, Zhi, Nga, Dug, Dhun, Gyey, Gu, Chu

La re­ve­de­re = Ka­le shoo.

Des­pre tran­sport

Hong Kong, Bei­jing și toa­te marile orașe din Chi­na sunt co­nec­ta­te ae­rian și fe­ro­viar cu ce­le do­uă ca­pi­ta­le de pro­vin­cie prin ca­re poți ac­ce­sa Ti­bet Kham, res­pec­tiv, Chen­gdu (în Si­chuan) și Kun­ming (în Yun­nan). Re­zer­vă-ți cu cel puțin câte­va zi­le înain­te bi­le­tul de tren pe www.chi­na­tic­ke­ton­li­ne.com și evi­tă cu ori­ce preț să că­lă­to­rești în pe­ri­oa­da Anu­lui Nou chi­ne­zesc sau în pri­ma săp­tă­mână din oc­tom­brie, când are loc a do­ua ma­re săr­bă­toa­re nați­o­na­lă. Între lo­ca­li­tăți se poa­te cir­cu­la ief­tin cu au­to­bu­zul. Bi­le­te și in­for­mații con­cre­te des­pre orar nu poți gă­si de­cât la fața lo­cu­lui. Da­că te pri­ce­pi să ne­go­ci­e­zi la sânge, poți fa­ce au­tos­to­pul sau închi­ria un ta­xi. Pre­feri să pe­da­le­zi? Atunci hi­dra­te­a­ză-te frec­vent, mo­ni­to­ri­ze­a­ză atent sta­rea vre­mii și in­for­me­a­ză-te co­res­pun­ză­tor asu­pra simp­to­me­lor rău­lui de alti­tu­di­ne, ca­re poa­te pro­du­ce efec­te înce­pând de la 2.500 de me­tri. Ce­tățe­ni­lor străini nu le es­te per­mis să con­du­că ve­hi­cu­le mo­to­ri­za­te pe te­ri­to­ri­ul Chi­nei de­cât da­că sunt în po­se­sia unui per­mis de re­zi­dent sau da­că sunt însoțiți de ghid au­to­ri­zat în ca­drul unui tur ofi­cial.

Nea­pă­rat să încerci

Bu­că­tă­ria Si­chuan es­te prin­tre ce­le mai apre­cia­te și fai­moa­se din lu­me, dar și prin­tre ce­le mai con­di­men­ta­te. Pi­pe­rul Si­chuan îți va de­cla­nșa un ade­vă­rat vul­can în sto­mac. Nu ra­ta pa­tru fe­luri ico­ni­ce ma­po do­u­fu (ve­de­ta es­te to­fu), hu­i­gou rou (porc pră­jit de do­uă ori), yu xiang qie zi (li­te­ral­men­te vi­ne­te cu gust de pește, deși rețe­ta es­te strict ve­ge­ta­ria­nă), și ma la huo guo sau hot­pot, un ade­vă­rat ri­tual la ca­re es­te in­di­cat să par­ti­ci­pi într-un grup nu­me­ros și ca­re con­stă în pre­pa­ra­rea bu­căți­lor de car­ne și le­gu­me într-o su­pă foar­te iu­te și foar­te fi­er­bin­te.

Un­de dor­mi

Ho­te­lu­ri­le și pen­si­u­ni­le ru­ra­le ofe­ră con­diții foar­te agre­a­bi­le la prețuri ex­trem de mici. Ti­be­ta­nii au obi­cei­ul să bea apă fi­er­bin­te pen­tru a ușu­ra di­ges­tia ali­men­te­lor bo­ga­te în pro­tei­ne, așa că în prețul ca­me­rei vei avea in­clus și un ter­mos plin. Lo­cu­ri­le de cam­pat sunt ra­re. Lo­cal­ni­cii sunt ti­mi­zi și re­la­tiv re­ti­ce­nți să pri­me­as­că oas­peți străini în ca­să. Nu aștep­ta să fii in­vi­tat și ba­te sin­gur la ușa gos­po­dă­ri­ei un­de ai vrea să dor­mi.

Pen­tru mu­nțo­mani

Poți or­ga­ni­za o as­cen­si­u­ne ce­va mai teh­ni­că în ma­si­vul Si­gu­niang (prin com­pa­nia www.dra­go­nex­pe­di­ti­ons.com ca­re ofe­ră tu­ruri de până la o săp­tă­mână) sau o drumeție pe mun­te­le sa­cru Ya La (alti­tu­di­ne ma­xi­mă pe tra­seu – 4.216 m), cu start și fi­niș în Chen­gdu, prin www.3rdpo­le­to­ur.com. Se­zo­nul ide­al se întin­de din mai până în ia­nua­rie.

Urși pan­da?

Ba­za de cer­ce­ta­re și re­pro­du­ce­re în cap­ti­vi­ta­te afla­tă la

10 km de Chen­gdu se­a­mă­nă, din pă­ca­te, cu o gră­di­nă zoo­lo­gi­că, dar es­te sin­gu­rul loc din lu­me ca­re îți per­mi­te să ve­zi pan­da în con­diții foar­te apro­pia­te de me­di­ul lor na­tu­ral. Urșii sunt mai ac­ti­vi până pe la 9 di­mi­neața. Bi­le­tul de in­tra­re cos­tă 58 RMB/per­soa­nă. Află mai mul­te pe www.pan­da.org.cn

Do­cu­men­te de că­lă­to­rie pen­tru Kham

Amba­sa­da Chi­nei din Bu­cu­rești emi­te vi­ze tu­ris­ti­ce în ter­men de 5 zi­le lu­cră­toa­re sau în 3 zi­le con­tra unei ta­xe de ur­ge­nță. Sunt ne­ce­sa­re bi­le­tul de avi­on dus-întors, re­zer­va­rea de ca­za­re și for­mu­la­rul pe ca­re îl des­carci de pe si­te-ul www.chi­na­em­bas­sy.org.ro. Poți apli­ca de luni până vi­neri, cu mi­ni­mum 5 săp­tă­mâni și ma­xi­mum 3 luni înain­te de că­lă­to­rie. Pen­tru a vi­zi­ta Re­gi­u­nea Au­to­no­mă Ti­bet sunt ne­ce­sa­re 3 per­mi­se spe­cia­le, în afa­ra vi­zei tu­ris­ti­ce. In­for­mații de­ta­lia­te pe www.the­lan­dof­snows.com.

La­ma­se­ria Gan­den Sum­tse­ling Gom­pa încu­ra­je­a­ză tu­riștii să cre­a­dă că mi­ti­ca Sham­bha­la, Pa­ra­di­sul Ti­be­tan, se află în Shan­gri-La.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.