Măr­tu­ri­si­rea de cre­di­nță

National Geographic Traveller Romania - - EDITORIAL - —Că­tă­lin Gru­ia, ca­ta­lin.gru­ia@bur­da.ro

În ul­ti­ma vre­me am bă­gat de se­a­mă că îmi pri­ește mai bi­ne când mă li­mi­tez la nu­mai câte­va că­lă­to­rii mari pe an. Cred că atunci când pri­veş­ti lu­mea cu bu­nă­voin­ţă, dis­cer­nă­mânt şi des­chi­de­re îți ră­sar par­că în ca­le mo­men­te şi că­lă­to­rii de gra­ţie, în ca­re des­ti­na­ţia po­tri­vi­tă ajun­ge, par­că prin­tr-un mis­te­ri­os mag­ne­tism, să te ale­a­gă în ega­lă mă­su­ră în ca­re o ale­gi tu. Și pândesc mo­men­te­le aces­tea.

Oho, în ti­ne­rețe eram mai la­com, mai în pu­te­re să mă bu­cur de ori­ce. Bă­trânețea, bat-o vi­na, m-a fă­cut mai se­lec­tiv.

Acum mi se pa­re că ma­ri­le că­lă­to­rii, ca și vi­nul bun, nu pot fi sa­vu­ra­te de­cât din­tr-o cu­pă a lui Pi­ta­go­ra. Ori­ci­ne s-a învârtit nițel prin Grecia știe la ce su­venir mă re­fer aici. Ce­lor­la­lți, le po­ves­tesc foar­te pe scurt: se spu­ne des­pre ace­as­tă cu­pă a lui Pi­ta­go­ra că ar fi chiar in­venția ma­te­ma­ti­cia­nu­lui an­tic ca un îndemn la mo­de­rație adre­sat la­co­mi­lor, ca­re la os­pețe obișnu­iau să își umple ochi cu­pe­le de vin. A lui Pi­ta­go­ra e con­stru­i­tă în așa fel încât, da­că pui mai mult de­cât tre­bu­ie, ți se si­fo­nea­ză tot co­nți­nu­tul.

Pen­tru mi­ne, o că­lă­to­rie de des­co­pe­ri­re nu di­fe­ră cu ni­mic de o sfântă săr­bă­toa­re. Iar când ai mai puți­ne, încep să con­te­ze, ca dis­ci­pli­na Pos­tu­lui di­nain­tea Paște­lui, pre­gă­ti­ri­le, do­cu­men­ta­rea, an­ti­ci­pația, ca­re trăi­te in­tens po­te­nțe­a­ză ac­tul pro­priu-zis al că­lă­to­ri­ei. Din toa­te ce­le 36 de nu­me­re câte am scos până acum la Tra­ve­ler, ediția ce-o aveți în față e pro­ba­bil una din­tre ce­le mai bo­ga­te în lo­curi fan­tas­ti­ce un­de să mer­geți în 2018. Cu toa­te aces­tea, mă fe­resc să vă re­co­mand vreu­nul din­tre ele. Căci o re­co­man­da­re se­ri­oa­să tre­bu­ie per­so­na­li­za­tă.

Dar, la fel cum în ur­mă cu 3.000 de ani dis­ci­po­lii lui Ascle­pli­on re­co­man­dau tra­ta­men­tul pe­le­ri­ni­lor veniți la iz­voa­re­le mi­ra­cu­loa­se ale Insu­lei Ika­ria în fun­cție de cum in­ter­pre­tau vi­sul avut în pri­ma noap­te, îndrăz­nesc să vă su­ge­rez să dor­miți cu re­vis­ta sub per­nă...

Tre­bu­ie să re­cu­nosc to­tuși că pri­e­te­ni­lor (căci ci­ne se ase­a­mă­nă se adu­nă, nu?) le-am im­pus, pe prin­ci­pi­ul vin­de scump și cum­pă­ră ief­tin: anul ăsta, obli­ga­to­riu – una din­tre in­su­le­le gre­cești din Ege­ea de Nord! Arti­co­lul la pa­gi­na 70.

Pi­ti­tă sub ar­ca­da lar­gă a unei stânci, Pa­na­gia Ka­ka­vi­o­tis­sa din In­su­la Lim­nos es­te una din­tre ra­re­le ca­pe­le fă­ră aco­pe­riș din lu­me.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.