ORAȘE INTELIGENT­E SIN­GA­PO­RE

National Geographic Traveller Romania - - EXPO -

Sin­ga­po­re, o nați­u­ne in­su­la­ră mai mi­că de­cât orașul New York, are o re­pu­tație gi­gan­ti­că de creu­zet al ino­vați­i­lor. Pe șo­se­le­le ei se tes­te­a­ză ve­hi­cu­le au­to­no­me, po­li­ti­ci­le ei de me­diu gos­po­dă­resc re­sur­se­le de apă și pro­te­je­a­ză spați­i­le ver­zi, iar pro­gra­me­le so­cia­le îi con­ser­vă moște­ni­rea într-o so­ci­e­ta­te mul­ti­cul­tu­ra­lă. Ca­pi­ta­la-stat, nu­mi­tă și Orașul-Leu, es­te un exem­plu de stil de viață urban. Dar nu pri­vește doar spre vi­i­tor. „Sin­ga­po­re fun­cți­o­nea­ză pe «re­pe­de-înain­te», dar se ui­tă și îna­poi”, spu­ne Ge­ne Tan, di­rec­tor cre­a­tiv lo­cal. Orașul-stat cu cir­ca 5,8 mi­li­oa­ne de lo­cu­i­tori, înfi­i­nțat acum 52 de ani, se stră­du­i­ește să își me­nți­nă și me­di­ul na­tu­ral, și com­po­ziția so­cia­lă dis­tinc­tă. Ediția Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic din noiembrie 2017 in­clu­de Sin­ga­po­re prin­tre ce­le mai fe­ri­ci­te lo­curi din lu­me (având în ve­de­re că sta­bi­li­ta­tea eco­no­mi­că pro­du­ce sa­tis­fa­cție per­so­na­lă). Înce­peți vi­zi­ta la Sin­ga­po­re Ci­ty Gal­le­ry, un mu­zeu de­di­cat evo­luți­ei struc­tu­ra­le sur­prin­ză­toa­re a ță­rii. —Ja­clyn Snow

Frun­zișul bo­gat, înă­lțat dea­su­pra stră­zi­lor, se re­var­să de pe fața­da ho­te­lu­lui Par­kroyal on Pic­ke­ring.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.