Că­lă­to­rii cu cap: Du­blin

National Geographic Traveller Romania - - SUPERLATIV­E URBANE -

TREI PLIM­BĂRI UR­BA­NE, DE ZI ȘI DE NOAP­TE

Încăl­zi­rea de di­mi­neață

Ce­dați ten­tați­ei de a vă fa­ce un sel­fie la Co­le­gi­ul Tri­ni­ty, apoi mer­geți spre vest, prin Tem­ple Bar, venind de pe Angle­sea Stre­et. Să­riți pes­te pub-uri­le de aici ca să aveți timp de ma­ga­zi­ne­le in­de­pen­den­te, ca Li­bră­ria The Gut­ter, Si­o­pa­el­la, sau In­di­go&Cloth, apoi țineți înain­te pe Essex Stre­et până la Fis­ham­ble Stre­et, un­de s-a in­ter­pre­tat pen­tru pri­ma oa­ră Me­sia lui Händel în 1742. Fa­ceți un ocol îna­poi și tre­ceți po­dul Grat­tan ca să ajun­geți pe Ca­pel Stre­et, un­de pu­teți încer­ca su­pă și artă con­tem­po­ra­nă la Mish.Mash sau un brun­ch in­spi­rat de Ori­en­tul Mij­lo­ciu la Brot­her Hub­bard Nor­th.

Pro­me­na­da de du­pă-amia­ză

Înscri­eți-vă pen­tru un tur

(și o de­gus­ta­re) la Dis­ti­le­ria de whis­key Te­e­ling, ma­rea des­ti­nație pen­tru whis­key ar­ti­za­nal din New­mar­ket. De aco­lo, fa­ceți 10 mi­nu­te de mers re­la­xat până la Ca­te­dra­la Sf. Pa­trick, un­de veți gă­si mor­min­te roa­se de vre­me și co­mori ca mas­ca mor­tua­ră a lui Jo­nat­han Swift. Con­ti­nuați spre est, că­tre Aun­gi­er Stre­et, și re­fa­ceți-vă pu­te­ri­le cu o fe­lie la pa­chet de la Du­blin Piz­za Com­pa­ny sau cu o go­goașă de la Aun­gi­er Dan­ger.

Plim­ba­rea de se­a­ră

Înce­peți cu o pin­tă de Gu­in­ness la To­ners, un lo­cal de mo­dă ve­che de pe Bag­got Stre­et. Plon­jați se­ri­os în gas­tro­no­mia ir­lan­de­ză con­tem­po­ra­nă la Etto, cu sim­pli­ta­tea lui înșe­lă­toa­re, apoi gus­tați un pic de ra­fi­na­ment epa­tant du­bli­nez cla­sic la Hor­ses­hoe Bar de la ho­te­lul The Shel­bo­ur­ne Du­blin. Lă­sați-vă duși de val pe Wex­ford Stre­et, o stra­dă fă­ră pre­te­nții, și opriți-vă la Again­st the Grain pen­tru beri ar­ti­za­na­le ir­lan­de­ze și la Whe­lan’s pen­tru mu­zi­că li­ve.

CAZARE

The De­an

La lan­sa­re, în 2014, The De­an a tras un șut în pos­te­ri­o­rul sce­nei ho­te­lu­ri­lor-bo­u­ti­que din Du­blin. Une­le fa­ci­li­tăți ara­tă cam ne­con­vin­gă­tor (da, des­pre voi vor­bim, mini-fri­gi­de­re în stil vin­ta­ge), dar no­te­le îndrăz­nețe da­te de ar­ta con­tem­po­ra­nă ir­lan­de­ză și pri­ve­liștea am­plă de la ba­rul Sop­hie’s de pe aco­pe­riș sunt fă­ră egal. dean­du­blin.ie

The Wes­tbu­ry

Ace­as­tă ma­re doam­nă, par­te din la­nțul Doy­le Col­lec­ti­on, con­dus de o sin­gu­ră fa­mi­lie, se află aproa­pe de Graf­ton Stre­et și înfru­mu­sețe­a­ză opu­le­nța de cinci ste­le cu no­te lo­ca­le ca ce­ai­ul de du­pă-amia­ză ir­lan­dez, co­voa­re de lână țe­su­te spe­cial pen­tru ca­me­re și no­ua bra­se­rie cos­mo­po­li­tă Bal­fes. doy­le­col­lec­ti­on.com

Num­ber 31

Un por­tal as­cuns de pe Le­e­son Clo­se du­ce la unul din­tre ce­le mai bu­ne ho­te­luri mici din Du­blin. Atra­cții: lo­un­ge-ul mai jos de ni­ve­lul po­de­lei și mi­cul de­jun împreu­nă cu cei­la­lți oas­peți. num­ber31.ie

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.