Dis­tra­cție

FLO­RĂ FABULOASĂ

National Geographic Traveller Romania - - EXPO -

Gar­dens by the Bay are do­uă se­re uriașe, pli­ne ochi cu plan­te, dar es­te mai cu­nos­cu­tă pen­tru Su­per­tree Gro­ve, un grup de struc­turi cre­a­te de om, ca­re se îna­lță până la aproa­pe 50 m și imi­tă fun­cți­i­le co­pa­ci­lor ade­vă­rați. Ru­ta So­ut­hern Rid­ges, ca­re stră­ba­te pa­tru par­curi, ofe­ră opriri la înă­lți­me pe tra­seul de aproa­pe 10 km, cu ve­deri va­ria­te asu­pra ames­te­cu­lui de jun­glă și me­diu urban din de­păr­ta­re. Luați fe­ri­bo­tul spre Pu­lau

Ubin și închi­riați o bi­ci­cle­tă, apoi ex­plo­rați unul din­tre ul­ti­me­le kam­pon­guri (sa­te) din Sin­ga­po­re, cu o abun­de­nță de flo­ră și fau­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.