Bir­dwat­ching urban

National Geographic Traveller Romania - - GHISEUL TRAVELER - TEXT ȘI FO­TO: HEL­MUT IGNAT

În mul­te țări eu­ro­pe­ne, bir­dwat­ching-ul e o pa­si­u­ne pen­tru su­te de mii de iu­bi­tori ai na­tu­rii. În Ro­mânia, nu e încă atât de po­pu­lar, dar poa­te de­ve­ni. Un bun punct de ple­ca­re e să des­co­pe­rim bi­o­di­ver­si­ta­tea de lângă noi. În ca­zul Bu­cu­rești­u­lui, cel mai bun loc de ob­ser­va­re a na­tu­rii e P.N. Vă­că­rești, pri­mul parc na­tu­ral al orașu­lui și cel mai bun loc de bir­dwat­ching, în apre­ci­e­rea So­ci­e­tății Orni­to­lo­gi­ce Ro­mâne. Aici pot fi întâlni­te pes­te 130 de spe­cii de pă­sări, bi­neînțe­les că nu toa­te în ace­lași timp.

Di­gul din ju­rul par­cu­lui ofe­ră o bu­nă po­ziți­o­na­re pen­tru ob­ser­va­re, în spe­cial în zo­na din apro­pi­e­rea la­cu­lui prin­ci­pal (în fața ho­te­lu­lui RIN), iar de cu­rând au fost ame­na­ja­te în in­te­ri­or do­uă punc­te de ob­ser­va­re. E pre­fe­ra­bi­lă do­ta­rea cu bi­no­clu sau lu­ne­tă, opți­o­nal și cu un apa­rat fo­to cu te­le­o­bi­ec­tiv. Pen­tru a be­ne­fi­cia de îndru­ma­re de spe­cia­li­ta­te e re­co­man­da­bi­lă par­ti­ci­pa­rea la acți­u­ni­le or­ga­ni­za­te de Admi­nis­trația Par­cu­lui sau de SOR.

Că­lă­to­ri­i­le ca­re îţi sti­mu­le­a­ză ima­gi­na­ţia pot de­clan­şa ade­vă­ra­te re­vo­lu­ţii ale cre­a­ti­vi­tă­ţii. În 1966, tână­rul Yves Saint-Lau­rent des­co­pe­rea fru­mu­se­ţea şi cu­lo­ri­le Mar­ra­ke­ch-ului. I-a plă­cut atât de mult acest loc, încât l-a tran­sfor­mat în a do­ua lui ca­să. Astă­zi, o ju­mă­ta­te de se­col mai târziu, re­şe­din­ţa ma­ro­ca­nă de­mon­stre­a­ză sen­si­bi­li­ta­tea eclec­ti­că a de­sig­ne­ru­lui fran­cez ex­pu­nând schi­ţe ale lui pen­tru cre­a­ţii de mo­dă, mos­tre de ma­te­ria­le şi in­te­ri­oa­re in­spi­ra­te de pa­le­ta cro­ma­ti­că vie a ora­şu­lui. Mu­zeul Yves Saint-Lau­rent es­te doar unul din­tre mu­ze­e­le ca­re şi-au des­chis pen­tru pri­ma da­tă por­ţi­le în 2017. Toa­te ce­le de pe ace­as­tă lis­tă su­ge­re­a­ză că mu­ze­e­le vi­i­to­ru­lui nu se vor mul­ţu­mi doar să înşi­re niş­te obi­ec­te, ci îi vor încu­ra­ja pe vi­zi­ta­tori să ex­pe­ri­men­te­ze cu ele – ce­ea ce va im­pu­ne ex­tin­de­rea spa­ţi­i­lor şi re­vi­zu­i­rea sti­lu­ri­lor ex­po­zi­ţi­o­na­le, pen­tru a-i im­pli­ca, edu­ca şi in­spi­ra pe vi­zi­ta­tori. Ia­tă 15 lo­ca­ţii ca­re schim­bă ac­cep­ţia cu­vântu­lui „mu­zeu” – din Se­at­tle până în Africa de Sud – şi ca­re me­ri­tă aten­ţie pen­tru de­sig­nul îndrăz­neţ şi ofer­te­le lor in­te­rac­ti­ve.

Cre­a­ti­vi­ta­tea des­co­pe­ră un­ghi­uri noi în clă­di­rea fra­pan­tă a Mu­zeu­lui De­sig­nu­lui din Lon­dra.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.