De­sign & Arhi­tec­tu­ră

National Geographic Traveller Romania - - EXPO -

CHESTII PUR ŞI SIM­PLU FRU­MOA­SE

Să ri­di­căm pa­ha­rul pen­tru vin şi de­sign îndrăz­neţ la Ci­té du Vin, în Bor­de­aux! Cen­trul cul­tu­ral clă­dit din cur­be flu­i­de de­vi­ne un loc de joa­că mul­ti­sen­zo­rial, cu 19 spa­ţii te­ma­ti­ce încu­nu­na­te de un punct de bel­ve­de­re ca­re ofe­ră pri­ve­liş­ti ge­ne­roa­se. Des­car­că isto­ria de­sig­nu­lui la Mu­zeul De­sig­nu­lui din Lon­dra. La Mu­zeul de De­sign din Ho­lon, în Isra­el, exu­be­ran­ţa înce­pe cu li­ni­i­le cur­be ale clă­di­rii şi con­ti­nuă cu ex­po­na­te­le sem­na­te de de­sig­neri din Isra­el şi din toa­tă lu­mea. În Se­o­ul, Don­gda­e­mun De­sign Pla­za e un loc fu­tu­ris­tic ca­re oma­gia­ză nu­me de re­fe­rin­ţă ca Lo­u­is Vu­it­ton şi ex­plo­re­a­ză in­fluen­ţa Co­re­ei asu­pra de­sig­nu­lui in­ter­na­ţi­o­nal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.