Artă mo­der­nă

National Geographic Traveller Romania - - EXPO -

DINCOLO DE GRAFICE

Du­pă ce a fost re­a­me­na­jat, spa­ţi­ul ex­po­zi­ţi­o­nal aproa­pe s-a tri­plat la SFMOMA (Mu­zeul de Artă Mo­der­nă din San Fran­cis­co); şap­te eta­je de ga­le­rii, res­tau­ran­te şi un pe­re­te viu uriaş îţi asi­gu­ră o zi de ex­plo­ra­re exce­len­tă. Alte spa­ţii rein­ven­ta­te: Ta­te Mo­dern din Lon­dra, ca­re găz­du­i­eş­te acum mai mul­te spa­ţii pen­tru ex­po­zi­ţii şi spec­ta­co­le. Pri­mul mu­zeu de artă in­ter­na­ţi­o­na­lă din Indo­ne­zia, Mu­seum MACAN (Mu­zeul de Artă Mo­der­nă şi Con­tem­po­ra­nă), se lau­dă cu lu­crări sem­na­te de nu­me mari, ca Jeff Koons, dar şi cu ope­re de artă au­toh­to­ne. În Ca­pe Town, Zeitz, cel mai ma­re mu­zeu des­chis de un se­col încoa­ce în Africa, adu­ce în prim-plan ar­ta con­tem­po­ra­nă de pe con­ti­nent.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.