Phnom Penh, Cam­bod­gia

De ce acum: ca­pi­ta­la pli­nă de viață a cul­tu­rii khme­re

National Geographic Traveller Romania - - SUPERLATIV­E URBANE -

Phnom Penh joa­că un rol im­por­tant în ul­ti­mul film al Ange­li­nei Jo­lie, Fir­st They Kil­led My Fat­her, can­di­da­tul cam­bod­gian la Osca­rul pen­tru Cel mai bun film într-o lim­bă străi­nă. Aten­ţia atra­să ast­fel asu­pra dra­mei ge­no­ci­du­lui cam­bod­gian spo­rește in­te­re­sul pu­bli­cu­lui pen­tru tot ce ţi­ne de khmeri. Vi­zi­ta­ţi ca­pi­ta­la re­ga­tu­lui pen­tru un plon­jon cu toa­te sim­ţu­ri­le în ini­ma vi­e­ţii ur­ba­ne cam­bod­gi­e­ne – un ames­tec hao­tic de ma­ga­zi­ne și res­tau­ran­te șic, arhi­tec­tu­ră co­lo­nia­lă fran­ce­ză și is­to­rie și cul­tu­ră khme­re. Pri­vi­ţi spec­ta­co­lul din Ro­se­wood Phnom Penh, cel mai înalt ho­tel de lux din oraș, des­chis la sfârși­tul lui 2017, ca­re ocu­pă ul­ti­me­le 14 eta­je ale ce­lui mai înalt zgârie-nori din Phnom Penh, Vat­ta­nac Ca­pi­tal To­wer One, cu ai săi 188 m. Des­co­pe­ri­ţi co­mo­ri­le cul­tu­rii khme­re în com­ple­xul Pa­la­tu­lui Re­gal, un­de se află bo­gat împo­do­bi­ta Pa­go­dă de Ar­gint (Wat Pre­ah Keo), cu sta­tu­ia lui Bud­dha în mă­ri­me na­tu­ra­lă.

Lângă intra­rea în com­ple­xul Pa­la­tu­lui Re­gal din Phnom Penh.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.