San Anto­nio, Te­xas

National Geographic Traveller Romania - - SUPERLATIV­E URBANE -

De ce acum: pe­tre­ce­re ca-n 1718

For­tul Ala­mo nu e sin­gu­rul re­per me­mo­ra­bil din

San Anto­nio. Orașul din su­dul zo­nei cen­tra­le a Te­xa­su­lui a prins în la­sou trei se­co­le de is­to­rie – un mo­tiv su­fi­ci­ent pen­tru o săr­bă­toa­re tri­cen­te­na­ră ma­re cât Te­xa­sul. Fi­es­ta, ca­re va du­ra un an întreg, a înce­put cu un con­cert for­mi­da­bil de Anul Nou și un spec­ta­col de ar­ti­fi­cii ameți­tor. De-a lun­gul lui 2018, se vor pe­rin­da pes­te 550 de eveni­men­te ar­tis­ti­ce și cul­tu­ra­le, iar ma­jo­ri­ta­tea vor scoa­te în evi­de­nță con­flue­nța de cul­turi din San Anto­nio, in­clu­siv cea in­di­ge­nă, cea din In­su­le­le Ca­na­re, cea spa­ni­o­lă, me­xi­ca­nă și ger­ma­nă. „Mi se pa­re fas­ci­nant când oa­me­nii se unesc și ri­di­că orașe. Asta e na­tu­ra lui San Anto­nio”, spu­ne Ro­se­ma­ry Ca­ta­ca­los, po­e­tă lau­re­a­tă a sta­tu­lui Te­xas în 2013 și cu­ra­tor al is­to­ri­i­lor ui­ta­te ale orașu­lui, adu­na­te într-o fres­că tri­cen­te­na­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.